OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/1809
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-2
Zagreb, 27.01.2010
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja honorarnin inozemnim suradnicima

Na primljeni dopis "A" d.d. postoji li mogućnost da Ministarstvo financija – Porezna uprava na temelju imena, prezimena, adrese, JMBG i sistemskog broja odredi i dodijeli osobni identifikacijski broj inozemnim honorarnim suradnicima, za koje su prema dosadašnjim poreznim propisima njihove poreze uplaćivali putem sistemskog broja, a budući da od 1. siječnja 2010. godine prilikom uplate poreza moraju koristiti njihov osobni identifikacijski broj, u nastavku odgovaramo.  

Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) stranom fizičkom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo.

Nadalje, prema odredbama članka 28. stavak 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. Slijedom navedenog, stranim osobama radi uplate poreza za obavljeni honorarni posao, treba se odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

Stoga strana osoba odnosno njezin opunomoćenik podnosi propisani obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika. Člankom 14. stavak 2. i 4. Pravilnika propisano je da obveznik broja uz Zahtjev predočuje isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, a kopije isprava se čuvaju kao prilog Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Nadležna ispostava Porezne uprave nakon provjere podataka upisanih u Zahtjevu, određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj. Napominjemo da Zahtjev u ime strane osobe može podnijeti opunomoćenik, pod uvjetom da je punomoć izdana i za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja. Punomoć treba biti na hrvatskom jeziku. Ukoliko se radi stranoj fizičkoj osobi uz Zahtjev se u pravilu prilaže putovnica.

Slijedom citiranih zakonskih odredbi Ministarstvo financija – Porezna uprava će tek po zaprimanju Zahtjeva i potrebnih isprava moći odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj stranim osobama.
Povratak na prethodnu stranicu