OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/1618
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 26.01.2010
Osobni identifikacijski broj za strance korisnike usluge veza u marinama

Na primljeni dopis pravne osobe "A" d.o.o. o potrebi iskazivanja osobnoga identifikacijskog broja stranaca (pravnih i fizičkih osoba) na računima koje će izdavati od 1. siječnja 2010. godine radi naplate usluge veza za brodice, jahte i ostale plovne objekte, kojima se vlasnici služe za sport i razonodu, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 60/08, dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.

 

Odredbama članka 28. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) povod za praćenje strane osobe nastao je ako se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima Ministarstva unutarnjih poslova, ukoliko se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.

 

Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 94/09) porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. Prema članku 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 87/09) kojim se mijenja članak 15. stavak 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07 i 94/09), a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine, računi za gotovinski promet, isječci vrpce ili potvrdnice iz naplatnih uređaja moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke: broj i nadnevak izdavanja, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, naznaku mjesta isporuke dobara ili obavljene usluge, količinu, cijenu i naziv isporučenih dobara, vrstu, količinu i cijenu obavljenih usluga, te zbrojni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi.

 

Slijedom citiranih zakonskih odredbi pravna osoba "A" d.o.o. kao porezni obveznik registrirana za obavljanje djelatnosti pružanja usluga veza u marinama, obvezna je ispostaviti račun za izvršene usluge. Za izvršene usluge "A" d.o.o. izdaje gotovinski račun sa propisanim elementima. S obzirom da na temelju izdanog računa za gotovinski promet, primatelj usluge ne može ostvariti pravo na odbitak pretporeza, a budući da za pružanje usluge veza za brodice, jahte i ostale plovne objekte, koji vlasnicima služe za sport i razonodu, nije nastao povod za praćenje u skladu s člankom 28. Pravilnika, stranim fizičkim i pravnim osobama nije potrebno odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

Povratak na prethodnu stranicu