OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/620
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-3
Zagreb, 01.06.2009
Dodjela osobnoga identifikacijskog broja stranim pravnim osobama

Na primljeni dopis pravne osobe "A"d.o.o., o tumačenju i primjeni Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) vezano uz dodjelu osobnoga identifikacijskog broja stranim pravnim osobama od kojih kupuju strana autorska prava, koja u Hrvatskoj podliježu plaćanju poreza po odbitku te prijedloga da se izradi hrvatsko – engleski obrazac Zahtjeva za određivanje i dodjelu osobnoga identifikacijskog broja i omogući njegovo računalno ispunjavanje, uz mogućnost da se kao prilog Zahtjevu može priložiti službena isprava strane pravne osobe bez prijevoda na hrvatski jezik, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 5. Zakona obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) stranom pravnom osobom smatra se pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.

 

Nadalje, prema odredbama članka 28. stavak 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. Slijedom navedenog, stranim pravnim osobama radi uplate poreza po odbitku, treba se odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

           

Stoga strana pravna osoba odnosno njezin zakonski zastupnik podnosi propisani obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika. Nadležna ispostava Porezne uprave nakon provjere podataka upisanih u Zahtjevu, određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj. Napominjemo da Zahtjev u ime strane pravne osobe može podnijeti opunomoćenik, pod uvjetom da je punomoć izdana i za postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

 

Sukladno odredbama članka 23. Pravilnika obrazac Zahtjeva tiska se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te se u njega upisuju podaci koji se smatraju podacima potrebnim za identifikaciju obveznika broja propisanih člankom 25. Pravilnika. Člankom 14. stavak 2. i 4. Pravilnika propisano je da obveznik broja uz Zahtjev predočuje isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, a kopije isprava se čuvaju kao prilog Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima.

Prema članku 6. stavak 5. i 6. Općega poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08) propisano je ako obveznik predaje isprave na stranom jeziku i pismu koji nije u službenoj upotrebi kod poreznog tijela, sukladno navedenom odredit će se rok u kojem će obveznik dostaviti ovjereni prijevod isprave na hrvatski jezik i latinično pismo, u protivnom porezno tijelo će prevest isprave o trošku poreznog obveznika.

 

Obzirom na navedeno Zahtjev se podnosi u papirnatom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Traženje prijevoda službenih isprava strane pravne osobe na hrvatski jezik je nužno s obzirom da se strana pravna osoba mora nedvojbeno identificirati kako bi joj se odredio osobni identifikacijski broj kao stalna, ali i obvezna oznaka osobe u cijelom pravnom sustavu Republike Hrvatske. Napominjemo da u ovom trenutku nije omogućeno računalno podnošenje obrazaca Zahtjeva kao i tiskanje hrvatsko – engleskog obrasca Zahtjeva. 

           

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu