OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/09-01/335
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 15.04.2009
Izdavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju za mjesto boravišta

Na primljeni dopis osobe "A", s adresom prebivališta "X", te boravkom na adresi "Y", o izdavanju još jedne Potvrde o osobnom identifikacijskom broju  za mjesto boravišta, u nastavku odgovaramo.

 

Prema članku 3. stavak 4. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, dalje: Pravilnik) Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (dalje: Potvrda) je javna isprava kojom obveznik broja samo dokazuje određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj. Sukladno odredbama članka 29. Pravilnika Porezna uprava besplatno izdaje Potvrdu bez roka važenja, te se osobni identifikacijski broj upisan u Potvrdu može upisivati u druge javne isprave.

            Prema članku 30. Pravilnika obrazac Potvrde sadrži:

-         naziv „Potvrda o osobnom identifikacijskom broju“

-         podatak o osobnom identifikacijskom broju

-         podatak o imenu i prezimenu/nazivu obveznika broja

-         podatak o godini rođenja/mjestu osnivanja

-         pečat i potpis

-         datum izdavanja i naziv nadležnog tijela koje izdaje Potvrdu: Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Slijedom navedenog, sam obrazac Potvrde ne sadrži podatak o adresi prebivališta odnosno boravišta, pa ako ima promjene u tim podacima ne izdaje se odnosno ne mijenja se Potvrda. Napominjemo da su jedino Potvrde koje su se dostavljale poštom imale uputu o načinu korištenja, na kojoj se radi predaje ispisivala adresa prebivališta prema Evidenciji prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj koju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Upute za korištenje, na kojoj se navodi adresa prebivališta, su samo prateća dokumentacija i ne čine Potvrdu.

Molimo da s navedenim odgovorom upoznate podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu