Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-01/09-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-4
Zagreb, 19.07.2010
Primjena Zakona o upravnim pristojbama u arhivskoj službi RH

          U Središnjem uredu 23. veljače 2009. godine zaprimljen je upit Državnog arhiva "A" u kojem je traženo tumačenje dali su arhivi obvezni naplaćivati upravne pristojbe pri obavljanju određenih djelatnosti iz svoje nadležnosti propisanih člankom 43. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 105/97, 64/00 i 65/09).

          Na postavljeni upit Središnji ured Porezne uprave očitovao se mišljenjem od 15 travnja 2009. godine, Klasa: 412-01/09-01/2 Ur.broj: 513-07-21-01/09-2, kojim je utvrđeno da su državni arhivi ustanove koje obavljaju arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi koje djeluju na određenom područjui da su stog osnova pri obavljanju navedenih djelatnosti iz članka 43. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima obvezni vršiti naplatu upravnih pristojbi sukladno članku 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine",broj 6/96 do 20/10).

         Hrvatski državni arhiv se ponovno 9. srpnja 2010. godine obratio Središnjem uredu dopisom u kojem pojašnjava specifičnost arhivske djelatnosti i traži dopunsko tumačenje navedenog mišljenja vezano uz primjenu Zakona o upravnim pristojbama u arhivskoj službi Republike Hrvatske, koje iznosimo u nastavku.

          Korištenje arhivskog gradiva regulirano je odredbama Zakona o arhivskom gradivui arhivima (u nastavku Zakon) te Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva ("Narodne novine" broj 67/99)

          Člankom 24. Zakona propisane su naknade za korištenje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala te u stavku 1. istog članka navodi da je korištenje arhivskog gradiva i obavijesnih pomagala besplatno dok se za izradu preslika arhivskog gradiva i korištenje posebne tehničke opreme arhivu plaća naknada utvrđena Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva.

          Slijedom navedenog za korištenje arhivske građe ne plaćaju se upravne pristojbe neovisno o kojoj se vrsti arhivskog gradiva radi te dali se koriste ovjerovljeni preslici ili izvatci arhivskog gradiva (izvodi iz matičnih knjiga, svjedodžbe o školovanju, grđevinske ili uporabne dozvole i dr.). Navedeno proizlazi iz činjenice da korištenje arhivskog gradiva odnosno izdavanje preslika ili prijepisa nije upravni postupak za koje arhiv ima javne ovlasti provođenja, već se smatra uslugom korištenja arhivskog gradiva, a ovjera arhiva odnosi se na izjavu da je kopiju iz javnog arhivskog gradiva izradio arhiv i da se radi o arhivskom gradivu. Nadalje, za izradu ovjerovljenih preslika ili prijepisa arhivskog gradiva, člankom 20. Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva utvrđeno je plaćanje naknade prema Cjeniku usluga državnih arhiva.

          Za zapise i radnje u postupcima za provođenje kojih arhivi imaju javne ovlasti te za koje odredbama posebnog zakona nije propisano drugačije postupanje, odnosno za koje nije Zakonom o upravnim pristojbama i Tarifom upravnih pristojbi, koja je sastavni dio zakona, utvrđeno oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi, arhivi su obvezni naplaćivati upravne pristojbe.

          U nastavku navodime neke od postupaka u kojima su arhivi obvezni naplaćivati upravnu pristojbu:

          - izdavanje preslika uvjernja za polaganje stručnih ispita za pismohrane

          -  izdavanje preslika uvjernja za polaganje stručnih ispita za arhiviste

          - izdavanje rješenja za odobrenje za izlučivanje gradiva

te za druge spise i radnje koje se provode na zahtjev strabaka a koje provode arhivi temeljem javne ovlasti.        

      

 

Povratak na prethodnu stranicu