Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/09-01/11
Urudžbeni broj:413-07-21-01/10-4
Zagreb, 17.02.2010
Primjena Zakona o upravnim pristojbama

Vezano za vaše upite koji se odnose na naplatu upravne pristojbe za svjedodžbe, te plaćanje upravnih pristojbi koje prelaze iznos od 100,00 kuna, kako i na koji račun se plaćaju, u nastavku odgovaramo.

Zakonom o upravnim pristojbama ('Narodne novine', broj 8/96 do 60/08, dalje; Zakon) i Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu; Tarifa), koja je njegov sastavni dio, u članku 1. uređuje se plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Članak 13. Zakona propisuje da se pristojbe plaćaju u državnim biljezima. Iznimno se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ako pristojba iznosi više od 100,00 kuna ili ako je propisano da se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe.

Uplatni račun za plaćanje upravne pristojbe propisan je Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. ('Narodne novine', broj 153/08). Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Brojčana oznaka (šifra) državne upravne pristojbe je 5002.

Obzirom da se radi o izdavanju, kako je navedeno u upitu, svjedodžbi za četiri godine, te završnu godinu, dakle radi se o pet svjedodžbi, mišljenja smo da na svaki dokument treba posebno naplatiti 100 kuna administrativnih biljega.

Kako je obveza plaćanja upravne pristojbe na spise i radnje u svezi sa redovnim školovanjem te primjena Tarife iz posebne ovlasti i kulture u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, izvješćujemo da smo od istih zatražili očitovanje. U privitku dostavljamo presliku mišljenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i špotra, Klasa:412-02/09-01/00001, Ur.broj: 533-04-09-0002 od 18. studenoga 2009. godine.

Povratak na prethodnu stranicu