Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/07-01/494
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 16.04.2007
Oporezivanje plovila temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Temeljem upita Porezne uprave Republike Slovenije o povratu poreza na plovila kojeg plaćaju slovenski rezidenti koji imaju registrirana plovila u Republici Hrvatskoj, odgovaramo kako slijedi.

1. Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju plaćanja poreza na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (NN - Međunarodni ugovori br. 8/05) u primjeni je od 1. siječnja 2006. godine. Člankom 2. Ugovora regulirano je da se Ugovor odnosi na poreze na dohodak i na imovinu koje je uvela jedna od država ugovornica ili njezina politička podjedinica ili tijelo lokalne vlasti. Iako su u stavku 3. nabrojani određeni porezi na koje se Ugovor odnosi, ta lista nije taksativna, stoga smatramo da se Ugovor odnosi i na porez na plovila, uređen Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave.

Oporezivanje imovine uređeno je člankom 22. Ugovora, koji u stavku 4. daje pravo oporezivanja državi rezidentnosti za sve dijelove imovine koji nisu navedeni u prethodnim stavcima. Kako se stavak 1. odnosi na nekretnine, stavak 2. na pokretnine koje su dio stalne poslovne jedinice koje društvo države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici, a stavak 3. na brodove, zrakoplove i cestovna transportna vozila koja se koriste u međunarodnom prometu, smatramo da se stavak 4., između ostalog, odnosi i na plovila.

Temeljem iznesenog smatramo da Republika Hrvatska nema pravo oporezivanja plovila čiji su vlasnici rezidenti Republike Slovenije.

2. Drugi dio upita odnosi se na način na koji rezidenti Slovenije mogu koristiti navedenu pogodnost iz Ugovora, odnosno ostvariti povrat plaćenog poreza na plovila.

Naime prema čl. 113. stavku 5. Općeg poreznog zakona(NN, br. 127/00, 86/01 i 150/02) porezno tijelo je dužno izvršititi povrat poreza plaćenog bez pravne osnove osobi koja ga je platila.

Obzirom da ne postoji propisani obrazac za povrat poreza na plovila, porezni obveznik trebao bi nadležnoj ispostavi Porezne uprave uputiti pisani zahtjev kojim traži, ovisno o slučaju, oslobođenje od plaćanja poreza na plovila temeljem čl. 22. st. 4. predmetnog ugovora ili povrat plaćenog poreza temeljem istog članka, te obvezno takvom zahtjevu priložiti potvrdu o rezidentnosti izdanu od nadležnog tijela Republike Slovenije.

Povratak na prethodnu stranicu