Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/07-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-3
Zagreb, 05.04.2007
Ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega

U svezi upita Centra 'A' d.d. koje uvjete treba zadovoljiti podnositelj zahtjeva za dobivanje ovlaštenja za prodaju državnih biljega budući da su pravna osoba s javnim ovlastima za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila te se u praksi javila potreba za prodajom državnih biljega u stanici za tehnički pregled vozila, u nastavku odgovaramo:

Člankom 21. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 8/96 do 129/06) propisano je da ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija.

Porezni obveznik treba podnijeti zahtjev Ministarstvu financija za dobivanje rješenja kojim će biti ovlašten da može obavljati maloprodaju državnih biljega. Na podneseni zahtjev za maloprodaju državnih biljega i rješenje Ministarstva plaća se upravna pristojba po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama u ukupnom iznosu od 70,00 kuna.

Slijedom navedenog, uz pismeni zahtjev za maloprodaju državnih biljega, porezni obveznik treba dostaviti presliku izvatka iz sudskog registra iz kojeg je razvidno da je registriran, između ostalog, za maloprodaju te dokaz o uplati pristojbe (državni biljezi u iznosu od 70,00 kuna).

Povratak na prethodnu stranicu