Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/06-01/810
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 05.10.2006
Obveza plaćanja spomeničke rente za obveznike poreza na dobit ili dohodak

Ministarstvo "A", kao tijelo drugog stupnja koje rješava žalbe na rješenja Grada "B", Gradskog ureda za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, postavilo je upit da li su Hrvatska narodna banka i Hrvatska banka za obnovu i razvoj obveznici plaćanja spomeničke rente odnosno obveznici poreza na dobit.

U skladu s navedenim u nastavku odgovaramo:

Temeljem članka 2. stavka 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06; dalje: Zakon), porezni obveznik  obveznik poreza na dobit je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

Prema članku 2. stavku 5. Zakona tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i Hrvatska narodna banka nisu obveznici poreza na dobit, osim ako Zakonom nije drukčije određeno. Državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit prema stavku 6. istog Zakona.

Iznimno, ako osobe iz članka 2. stavaka 5. i 6. Zakona obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost, a u skladu sa člankom 2. stavkom 7. Zakona.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak ne plaća porez na dobit temeljem članka 13. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine broj 33/92, 76/93, 108/95 i 8/96).

Temeljem članka 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine broj 69/99, 151/03 i 157/03) fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u  nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente. Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu. Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline. Visinu spomeničke rente propisuje svojom odlukom Grad Zagreb, grad ili općina.

Spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i to, između ostalog, djelatnost 65.12.1 - poslovne banke, a u skladu sa člankom 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Spomenička renta plaća se po stopi od 0,05%. Osnovica za obračun spomeničke rente je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti.

Obzirom da Hrvatska narodna banka i Hrvatska banka za obnovu i razvitak nisu obveznici poreza na dobit prema članku 2. stavku 5. Zakonu o porezu na dobit odnosno prema članku 13. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, osim ako im rješenjem nije propisana ta obveza u skladu sa člankom 2. stavkom 7. Zakona o porezu na dobit, isti nisu obveznici plaćanja spomeničke rente iz članka 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Nadalje, Hrvatska narodna banka i Hrvatska banka za obnovu i razvoj nisu obveznici plaćanja spomeničke rente iz članka 114a. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ako ne obavljaju djelatnosti navedene u istom članku Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu