Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/06-01/98
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 01.02.2006
Obveza plaćanja indirektne spomeničke rente
Porezni obveznik "A" dostavio je zahtjev kojim traži da ga se oslobodi od plaćanja indirektne spomeničke rente obzirom da je registriran kao ustanova, a radi po Zakonu o trgovačkim društvima bez poreznih olakšica. Na dostavljeni zahtjev u nastavku odgovaramo.
Prema članku 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 69/99, 151/03 i 157/03) indirektnu spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju taksativno navedene djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Osnovica za obračun indirektne spomeničke rente pravnoj i fizičkoj osobi je ukupan prihod odnosno primitak ostvaren obavljanjem djelatnosti za koju je Zakonom propisano plaćanje indirektne spomeničke rente.
Shodno navedenom, Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisani su obveznici plaćanja indirektne spomeničke rente kao i osnovica za plaćanje indirektne spomeničke rente. Prema odredbama navedenog Zakona, nadzor nad obračunom i uplatom indirektne spomeničke rente obavlja Porezna uprava. Napominjemo da Ministarstvo financija - Porezna uprava nema ovlasti donositi oslobođenja od plaćanja indirektne spomeničke rente koja nisu propisana zakonskim odredbama.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu