Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/04-01/15
Urudžbeni broj:513-07-01-21/04-4
Zagreb, 08.11.2004
Zakon o upravnim pristojbama - članak 7. i 12. Zakona
Vezano uz vaš dopis Klasa: 412-01/03-01/08 Ur.broj: 515-04/1-04-6 od 16. veljače 2004. kojim dajete očitovanje i upute za postupanje u primjeni odredaba Zakona o upravnim pristojbama, koje se razlikuju od uputa danih od strane Porezne uprave - Središnjeg ureda, zatražili smo mišljenje Vlade Republike Hrvatske Ureda za zakonodavstvo, kao stručne službe ovlaštene za davanje stručnih mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona.
Vlada Republike Hrvatske Ured za zakonodavstvo dostavio je mišljenje o primjeni navedenih odredaba Zakona kojem vam u privitku dostavljamo. Obzirom na navedeno Porezna uprava - Središnji ured davat će upute i primjenjivati odredbe Zakona o upravnim pristojbama u skladu s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske Ureda za zakonodavstvo.

Na dostavljeni upit o primjeni članka 7. i 12. Zakona o upravnim pristojbama dajemo slijedeće mišljenje.
Člankom 7. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama propisano je da se predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svog djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.
Prema navedenoj odredbi, upravne pristojbe ne plaćaju se na spise i radnje, koje su taksativno navedene u stavku 2. istoga članka. Navedeno oslobođenje se, prema našem mišljenju, odnosi na kompletan postupak i sve upravne radnje koje je potrebno provesti u postupku za dobivanje traženog akta, bez obzira da li se one obavljaju pred tijelom pred kojim je pokrenut postupak ili nekim drugim tijelom.
U konkretnom primjeru, koji navodite u svom dopisu, smatramo daje stranka oslobođena plaćanja svih upravnih pristojbi na sve spise i radnje (uvjerenje o prebivalištu, posjedovni list) koje je dužna pridonijeti u postupku ostvarivanja porezne olakšice, uz napomenu da je u tim aktima potrebno navesti da se pribavljaju za točno određenu svrhu, u ovom slučaju za ostvarenje porezne olakšice.
Nadalje, u vezi s upitom o nadzoru nad primjenom propisa o pristojbama upućujemo na članak 12. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama kojim je propisano da primjenu propisa o pristojbama i njihovu naplatu nadzire tijelo koje rješava spise i obavlja radnje za koje se plaća pristojba. Stavkom 2. istoga članka utvrđena nadležnost Ministarstva financija za nadzor nad tijelima koje rješavaju spise i obavljaju radnje za koje se plaća pristojba i to u dijelu koji se odnosi na naplatu i uplatu pristojbi.
Nadalje, inicijativu za promjenu Zakona o upravnim pristojbama, prema našem mišljenju, može dati svako tijelo koje obavlja poslove za koje se plaća pristojba (ili bi se trebala plaćati) u dijelu koji se odnosi na poslove koje obavlja to tijelo.
Člankom 6. stavkom 4. utvrđeno je da su od plaćanja pristojbi oslobođeni građani čiji dohodak ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i nemaju imovine vrjednije od 30.000 kuna. Za utvrđivanje uvjeta za oslobađanje od plaćanja pristojbe temeljem navedene odredbe, prema našem mišljenju, nadležno je tijelo pred kojim se vodi postupak u kojem se traži oslobođenje, a koje će postojanje uvjeta za oslobođenje utvrđivati na temelju dokumenata koje izdaju tijela koja raspolažu podacima o dohotku odnosno imovini tražitelja oslobođenja.
Povratak na prethodnu stranicu