Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/04-01/30
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 20.01.2005
Zakon o upravnim pristojbama - trenutak nastanka pristojbene obveze
Na vaš upit o načinu naplate upravne pristojbe za spise i radnje za čije je izdavanje propisana posebna pristojba u nastavku odgovaramo.
U svom upitu navodite da se primjerice kod izdavanja putovnica naplaćuje na zahtjev upravna pristojba prema Tar.br. 1. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama, a nakon udovoljavanja zahtjevu i upravna pristojba prema Tar. br. 7. do 18. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama. Nadalje u dopisu navodite da se između pojedinih ustrojstvenih jedinica Ministarstva postavilo pitanje osnovanosti takvog postupanja.
Člankom 3. stavak 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04 i 114/04) propisano je da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska. Prema stavku 2. članica 3. Zakona za spise i radnje iz pojedinih upravnih oblasti za čije je izdavanje ili obavljanje Tarifom upravnih pristojbi propisana posebna pristojba, pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika, dok prema stavku 3. Članka 3. Zakona ako zahtjevu pristojbenog obveznika ne bude udovoljeno za spise i radnje primjenjuje se Tarifa općih upravnih pristojbi. Člankom 4. Zakona o upravnim pristojbama propisano je da se pristojbe plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze ako za pojedine slučajeve nije propisano drukčije.
Shodno navedenom, naše je mišljenje da pristojbeni obveznik u slučaju kada primjerice podnosi zahtjev za izdavanjem putovnice, za čije je izdavanje propisana posebna pristojba, u trenutku predaje zahtjeva plaća upravnu pristojbu prema Tar.br. 1. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama, obzirom da se upravna pristojba plaća u trenutku nastanka pristojbene obveze. U trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika odnosno u trenutku izdavanja putovnice pristojbeni obveznik plaća upravnu pristojbu prema Tar. br. 7. do 8. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama obzirom da pristojbena obveza u tom slučaju nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika. Stoga opisani način postupanja glede naplate upravne pristojbe u postupku izdavanja putovnica smatramo osnovanim.
Povratak na prethodnu stranicu