Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/04-01/161
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 01.03.2004
Utvrđivanje spomeničke rente
Hrvatska obrtnička komora dostavila je upit vezan uz utvrđivanje spomeničke rente. U upitu se traži pojašnjenje kada se plaća spomenička renta u visini 2% od ostvarenog dohotka odnosno dobiti, odnosno kada se plaća spomenička renta po stopi 0,05% na osnovicu ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti te isključuju li se međusobno navedene rente. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj: 151/03), koji je stupio na snagu 2. listopada 2003., mijenja se članak 114. Zakona i dodaje se novi članak 114.a Zakona. Izmijenjenim člankom 114. Zakona, propisuje se plaćanje spomeničke rente za fizičke i pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kutumom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Spomenička renta, temeljem navedenog članka Zakona, plaća se mjesečno od 3,00 do 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline, dok visinu spomeničke rente propisuje svojom odlukom Grad Zagreb, grad ili općina. Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe navedene spomeničke rente obavlja nadležno upravno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.
Novima člankom 114.a. Zakona, propisuje se plaćanje spomeničke rente po stopi 0,05% za fizičke i pravne osobe koje obavljaju taksativno navedene djelatnosti. Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe ove spomeničke rente obavlja Porezna uprava.
Radi razlikovanja, o prvoj spomeničkoj renti propisanoj člankom 114. Zakona, govori se kao, o direktnoj spomeničkoj renti, dok se o drugoj spomeničkoj renti propisanoj člankom 114.a Zakona, govori kao o indirektnoj spomeničkoj renti. Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost u nepokretnom kuturnm dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline plaćaju direktnu spomeničku rentu temeljem članka 114. Zakona, a ako djelatnost koju obavljaju pripada medu djelatnosti za koje je temeljem članka
114.a Zakona propisana obveza plaćanja indirektne spomeničke rente, plaćaju i direktnu spomeničku rentu temeljem članka 114. i indirektnu spomeničku rentu prema članku 114.a Zakona. Shodno navedenom stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, dakle od 2. listopada 2003., stupio je na snagu izmijenjeni članak 114. Zakona, pa se više ne propisuje plaćanje spomeničke rente u visini 2% od ostvarenog dohotka. Stoga od 2. listopada 2003. obveznici plaćanja spomeničke rente propisani su izmijenjenim člankom 114. i novim člankom 114.a. Zakona. Napominjemo, da je u Narodnim novinama broj: 157/03, objavljen Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kojim je propisan Obrazac SR.


Povratak na prethodnu stranicu