Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:412-02/03-01/31
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 11.09.2003
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojba
Na upit osobe "A", o tome je li građanin Republike Hrvatske koji je izbjeglica (ima regulirani status izbjeglice u drugoj državi) oslobođen od plaćanja upravne pristojbe prema Zakonu o upravnim pristojbama, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 6. stavak 7. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96 do 116/00) od plaćanja upravne pristojbe oslobođeni su prognanici i izbjeglice.
Prema članku 2. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (Narodne novine, broj: 96/93, 39/95, 29/99 i 128/99) osobi koja je s ratom ugroženog područja na teritoriju Republike Hrvatske, samostalno ili organizirano putem općinskog štaba civilne zaštite, Hrvatskog Crvenog križa, centra za socijalni rad i dr., a na osnovi procjene Ministarstva unutarnjih poslova ili nadležnog zapovjedništva Hrvatske vojske, napustila mjesto prebivališta da bi izbjegla neposrednu opasnost za život pred agresijom i drugim oružanim akcijama, priznaje se status prognanika ili izbjeglice. Izbjeglica prema članku 2. stavak 3. navedenog Zakona je naprijed navedena osoba koja je iz Republike Hrvatske izbjegla u inozemstvo. Ratom ugroženo područje proglašava Vlada Republike Hrvatske.
Prema članku 5. stavak 1. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica o priznavanju statusa izbjeglice odlučuje Ured za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske na temelju dokumentacije iz koje je vidljivo daje osoba koja je izbjegla u inozemstvo imala u stranoj državi priznat status izbjeglice.
Shodno navedenom, izbjeglice ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi temeljem članka 6. stavak 7. Zakona o upravnim pristojbama, a ispunjenje uvjeta za opće oslobođenje od plaćanja upravnih pristojba dokazuju odgovarajućim ispravama kao što je potvrda regionalnog ureda centra za socijalni rad.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu