Ostalo - Komorski doprinos i članarina turističkim zajednicama
Broj klase:410-01/07-01/60
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-6
Zagreb, 03.06.2008
Utvrđivanje osnovice za plaćanja članarine turističkoj zajednici

U svezi zahtjeva za davanjem suglasnosti na mišljenje da osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama  za kategoriju građana koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu čini iznos iz Obrasca EP- Evidencija o prometu naveden u stupcu 'Iznos računa' umanjen za iznos paušalnog iznosa boravišne pristojbe, u nastavku odgovaramo:

Ministarstvo financija, Porezna uprava , Središnji ured se mišljenjem Klasa: 410-01/07-01/60, Ur.broj: 513-07-21-01/07-6 od 15. listopada 2007. godine i mišljenjem Klasa: 410-01/05-01/207, Ur.broj: 513-07-21-01/05-8 od 25. listopada 2005. godine očitovao da su građani iznajmljivači obvezni podnijeti Obrazac TZ radi obračuna članarine turističkim zajednicama u rokovima za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak. Osnovica za obračun članarine turističkim zajednicama je, u pravilu, promet iskazan u Evidenciji prometa.

Člankom 5.c Zakona o boravišnoj pristojbi ('Narodne novine' broj 27/91, 109/93, 30/94, 35/95- pročišćeni tekst, 64/00, 42/05 i 68/07) propisano je da građani koji su registrirani za pružanje usuluge smještaja u domaćinstvu sukladno propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.

Prema članku 16. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ('Narodne novine' broj 35/95 i 52/95) osnovica za obračun članarine pravnoj i fizičkoj osobi jest ukupni prihod ostvaren djelatnostima određenim ovim Zakonom. Ukupni prihod, u smislu ovoga Zakona, čine svi prihodi koje je pravna i fizička osoba dužna iskazati u računu dobiti i gubitaka prema članku 18. Zakona o računovodstvu.

Budući da godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe predstavlja izdatak građanima koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu, isto kao i godišnji paušalni porez na dohodak koji su obvezni plaćati prema Pravilniku o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza ('Narodne novine' broj 48/05), osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama, odnosno ukupni prihod nije moguće umanjiti za godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe i godišnji paušalni porez na dohodak.

Slijedom navedenog, nismo suglasni s mišljenjem da osnovicu za obračun članarine turističkim zajednica,a za kategoriju građana koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvu iskazanu u Obrascu EP- Evidencija o prometu, navedenu u stupcu 'Iznos računa' treba umanjiti za iznos godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe.

 

Povratak na prethodnu stranicu