Ostalo - Komorski doprinos i članarina turističkim zajednicama
Broj klase:412-07/06-01/1
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 18.12.2006
Porez na tvrtku i članarine turističkoj zajednici

Na upit društva "A" d.o.o. u stečaju, postoji li obveza plaćanja poreza na tvrtku i članarine turističkoj zajednici za pravnu osobu u stečaju, u nastavku odgovaramo:
Člankom 42. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 07/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06) propisano je da su obveznici poreza na tvrtku ili naziv pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. Prema stavku 3. navedenog članka Zakona obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.
Prema odredbama Zakona o članarinama turističkim zajednicama ("Narodne novine" broj: 35/95 i 52/95 - pročišćeni tekst) osnovica za obračun članarine pravnoj osobi jest ukupni prihod ostvaren djelatnostima određenim navedenim Zakonom, dok je konačni obračun članarine vezan uz rokove za obračun i uplatu poreza na dobit.
Prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04 i 90/05) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.
Člankom 29. stavkom 1. Zakona o porezu na dobit, propisano je da se porez na dobit utvrđuje za porezno razdoblje koje je u pravilu kalendarska godina. Stavkom 3. točkama 5. i 6. istog članka navedenog Zakona, propisano je da porezno razdoblje čini dio poslovne godine ako je razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja stečaja i razdoblje koje se nastavlja od otvaranja stečaja do kraja poslovne godine. Prema članu 2. stavak 1. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04 i 82/06)  stečajni postupak se provodi radi skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih  sredstava vjerovnicima.
Shodno navedenom, pravna osoba u stečaju u obvezi je sastaviti i dostaviti Poreznoj upravi prijavu poreza na dobit i to za razdoblje  koje čini dio poslovne godine a koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja stečaja i za razdoblje od otvaranja stečaja do  kraja poslovne godine. Obzirom da je pravna osoba u stečaju obveznik poreza na dobit ona je i potencijalni obveznik poreza na tvrtku i  članarine turističkim zajednicama. Međutim, pravna osoba od dana otvaranja stečaja ne obavlja djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti, već  su sve radnje usmjerene namirenju vjerovnika stečajnog dužnika, pa stoga pravna osoba u stečaju nije obveznik poreza na tvrtku. Glede  dijela upita koji se odnosi na plaćanje članarine turističkim zajednicama, napominjemo da će u rokovima za obračun poreza na dobit  pravna osoba u stečaju podnijeti i propisani obrazac za obračun članarine turističkim zajednicama u kojem će iskazati podatke o  eventualnoj poreznoj osnovici za konačni obračun članarine turističkim zajednicama.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu