Ostalo - Komorski doprinos i članarina turističkim zajednicama
Broj klase:410-01/03-01/5
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 09.09.2003
Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2003. godini nadzor obračuna i naplate članarine i doprinosa
Na upit Hrvatske udruge poslodavaca da li se na Hrvatsku gospodarsku komoru mogu primijeniti odredbe Zakona o Poreznoj upravi, glede nadzora obračuna i naplate članarine i doprinosa odnosno mogu li druge komore ili strukovne udruge primijeniti odredbe Zakona o Poreznoj upravi u pogledu nadzora i naplate članarine i ostalih davanja, u nastavku odgovaramo.
Člankom 20. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine, broj: 66/91 i 73/91) propisano je da se sredstva potrebna za rad Hrvatske gospodarske komore osiguravaju iz doprinosa ili članarine koje plaćaju članice Hrvatske gospodarske komore, prihoda od naknada za usluge i drugih izvora, dok osnovicu i stopu te način i rokove plaćanja doprinosa ili članarine utvrđuje Skupština Hrvatske gospodarske komore.
Prema članku 10. Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2003. godini (Narodne novine, broj: 150/02), koju donosi Skupština Hrvatske gospodarske komore, nadzor obračuna i naplate članarine i doprinosa provodi Porezna uprava.
Člankom 3. stavak 4. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj: 67/01, 70A/01 i 94/01) propisano je da Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza što u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih zakonom. Prema članku 3. stavak 5. navedenog Zakona uvjeti i opseg obavljanja navedenih poslova uređuju se odlukom što je donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležno tijelo za druga javna i ostala davanja propisana zakonom, uz prethodnu suglasnost ministra financija.
Shodno navedenom, Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate i ostalih davanja propisanih zakonom, ako se uvjeti i opseg poslova odredi odlukom nadležnog tijela za ostala davanja te ako ministar financija s obzirom na zahtijevani obim poslova da suglasnost. Kako je članarina i doprinos, kao ostalo davanje, propisana Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori, a prema Odluci o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2003. godini poslove nadzora obračuna i naplate članarine i doprinosa obavlja Porezna uprava, sklopljen je Ugovor o obavljanju poslova praćenja i naplate koji je u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi.
Povratak na prethodnu stranicu