Ostalo - Naplata dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava
Broj klase:410-01/03-01/248
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.07.2003
Deblokada poslodavca s dugom na računu 1406
Na upit Porezne uprave - Područnog ureda Zagreb o deblokadi poslodavca "A" koji je u zakonskom roku podnio zahtjev za nagodbu te prijavio ukupna dugovanja i dug poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za razdoblje do 31. prosinca 2000. godine, a u svrhu obrade godišnjih prijava poreza na dohodak njegovih posloprimaca za 2000. godinu, u nastavku odgovaramo:
Odredbama članka 1. stavka 1. Zakona o naplati dospjelih, a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava («Narodne novine» br. 117/01, 95/02 i 19/03; u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da se istim Zakonom uređuju uvjeti i način naplate, odnosno plaćanja dospjelih, a nenaplaćenih odnosno neplaćenih poreza, carina, doprinosa (za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, za zapošljavanje) i državnih jamstava izdanih pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu nastalih do 31. prosinca 2000. godine.
Stavkom 2. istog članka propisano je da pravne i fizičke osobe koje imaju dugovanje s osnove poreza, carina, doprinosa i protestiranih državnih jamstava, te Ministarstvo financija, Porezna uprava, Carinska uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje obvezni su pokrenuti postupak nagodbe radi razrješavanja međusobnih dužničko-vjerovničkih odnosa.
Iz proslijeđenog upita razvidno je da je navedeno poduzeće u zakonskom roku podnijelo zahtjev za nagodbu, a u skladu s navedenim zakonskim odredbama, te prijavilo ukupna dugovanja i dug poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za razdoblje do 31. prosinca 2000. godine.
Nadalje, iz proslijeđenog upita razvidno je daje, u skladu s člankom 4. stavkom 1. Zakona, koji između ostalog propisuje da se obveze iz članka 1. Zakona mogu podmiriti i reprogramom potraživanja na rok od l do 7 godina, uz mogućnost počeka, te u skladu s Naputkom o kriterijima za reprogram dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja («Narodne novine» br. 4/02), navedeno poduzeće, temeljem sklopljenog ugovora o nagodbi sa Ministarstvom financija, od osnovnog duga uplatilo 20% u roku od 60 dana od dana

potpisivanja ugovora, a ostatak duga biti će plaćen putem reprograma, u roku od sedam godina.
Prema postavljenom upitu, u skladu s člankom 9. stavkom 5. Zakona, navedeni ugovor o nagodbi solemniziran je kod javnog bilježnika i sadrži ovršnu izjavu sukladno kojoj se provodi ovrha na temelju sklopljenog ugovora.
Odredbama članka 13. stavka 1. Zakona s danom zaključenja ugovora o nagodbi obustavljanju se svi ovršni postupci radi naplate potraživanja.
U slučaju nepoštivanja odredbi ugovora o nagodbi isti se raskida, a postupci iz članka 13. stavka 1. nastaviti će se prema odredbama Općeg poreznog zakona i Stečajnog zakona (članak 13. stavak 2. Zakona).
Odredbama članka 33. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 127/00 i 150/02) propisano je da kod dohotka od nesamostalnog rada predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac, isplatitelj mirovine ili sam porezni obveznik. Dužnik poreza na dohodak je posloprimac i umirovljenik.
Člankom 27. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak («Narodne novine» br. 54/01 i 3/02; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da iznimno posloprimac nije dužnik poreza na dohodak za porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koji je poslodavac obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je nad poslodavcem otvoren postupak stečaja ili sanacije.
U slučajevima iz članka 27. stavka 2. Pravilnika posloprimac može pod propisanim uvjetima i na temelju podnesene godišnje porezne prijave, zahtijevati povrat obračunanog i obustavljenog poreza na dohodak (članak 27. stavak 3. Pravilnika).
Temeljem iznesenog, obzirom da je između poslodavca i Ministarstva financija, u skladu s odredbama Zakona, sklopljen ugovor o nagodbi, koji uključuje i dug poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada do 31. prosinca 2000. godine., te se temeljem istog Zakona u tom slučaju obustavljaju svi ovršni postupci radi naplate potraživanja i u smislu navedenih odredba Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, mišljenja smo da se može izvršiti obrada godišnjih prijava poreza na dohodak za 2000. godinu posloprimaca navedenog poslodavca.
Povratak na prethodnu stranicu