Doprinosi - Ostalo
Broj klase:411-01/03-01/173
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 09.03.2004
Doprinosi za obvezna osiguranja-zastara
Povodom vašeg dopisa Klasa: 416-01/03-02/08 Ur. broj: 513-07-18/03-02 od 18. studenog 2003. vezanim uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 i 175/03 - u nastavku teksta Zakon) u kojem se traži tumačenje u vezi sa nadležnosti za rješavanje po zahtjevima za otpis zbog zastare prava na naplatu doprinosa, daje se mišljenje u nastavku.
Člankom 94. stavak 2. i stavak 3. Zakona utvrđen je prijenos salda doprinosa izmedu nadležnih zavoda i Porezne uprave.
Ministar financija donio je Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 25/04. - u nastavku teksta Pravilnik), pa je člankom 58. stavkom 1. Pravilnika utvrđeno da svaka promjena iznosa preuzetog salda koja utječe na povećanje ili umanjenje obveze (glavnice i obračunanih kamata) ostaje u nadležnosti zavoda od kojega je saldo zapnmljen. Pod promjenom salda smatra se, u smislu članka 58. stavak 2. Pravilnika, svaki naknadni ispravak zaduženja (nakon preuzimanja) obvezom za razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002., svako naknadno zaduženje obvezom za razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002., ispravak obračunanih kamata ili troškova u preuzetom saldu i ispravak iznosa vezan uz zastaru prava na naplatu preuzetog iznosa duga.
Prema tome, u slučaju kada dužnik doprinosa Poreznoj upravi podnese zahtjev za priznavanje prava za zastaru, a odnosi se na saldo doprinosa preuzet od strane zavoda zaključno s 31.12.2002., podnesak treba proslijediti zavodu od kojega je saldo zaprimljen i o tome obavijestiti stranku.

Povratak na prethodnu stranicu