Doprinosi - Ostalo
Broj klase:471-01/03-01/242
Urudžbeni broj:513-07/03-4
Zagreb, 06.10.2003
Obračun i plaćanje obveznih doprinosa, poreza i prireza porezu na dohodak od nesamostalnog rada
U svezi vašeg dopisa klasa:471-02/03-01/1339, ur. broj:513-07-01-03-2 od 5. rujna 2003. godine koji je u Središnjem uredu zaprimljen 22. rujna 2003. godine u nastavku odgovaramo.
Odredbama člana 3. stavak 2. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01 i 94/01) propisano je da Poreza uprava obavlja i poslove što se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i ovrhu radi naplate obveznih doprinosa, te podnošenja prekršajnih prijava i vođenja prekršajnog postupka zbog povrede propisa o plaćanju obveznih doprinosa.
Kako je odredbama članka 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01-ispravak i 150/02) propisano da su javna davanja: porezi, carine, pristojbe i doprinosi, te člankom 49. stavak 3. istog zakona da su porezni akti kojim se odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa porezno rješenje i zaključak, a odredbama članka 86. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02) da se postupak naplate, obračunavanja i plaćanja kamata u slučaju neplaćanja doprinosa u propisanim rokovima, postupku povrata iznosa doprinosa plaćenih bez pravne osnove, jamstva, nadzora zakonitosti obračunavanja i plaćanja, žalbenog postupka, otpisa nenaplativih iznosa doprinosa i odgode plaćanja, provodi na način propisan Općim poreznim zakonom, nedvojbeno je daje Porezna uprava ta koja je stvarno nadležna za donošenje rješenja o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa.
O načinu rada i provođenju inspekcijskih nadzora pravilnosti obračuna i plaćanja obveznih doprinosa od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (dalje Zavodi) još uvijek se vode dogovori, pa ćemo vam o tome dati uputu kada se o tome postigne suglasnost.
Iz vašeg dopisa razvidno je da su Zavodi nadzor obveznih doprinosa kod tvrtke "X" d.o.o. obavili temeljem zahtjeva Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb, Ispostava centar, na način da su zapisnikorii utvrdili činjenice i u istome dali nalog za uplatu utvrđenih obveza.

Kako je Porezna uprava nadležna za nadzor obveznih doprinosa ispostava je trebala tražiti da nadzor obave inspektori Područnog ureda Zagreb, a ne Zavodi.
Već smo naveli da po odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja akti kojim se odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama iz porezno-pravnog odnosa su porezno rješenje i zaključak, u navedenom slučaju Zavodi su kod tvrtke "X" d.o.o. nadzor završili zapisnicima tako da to nisu akti kojima se može utvrditi obveza niti se temeljem tih akata u poreznom knjigovodstvu može obaviti zaduženje tvrtke "X" d.o.o.
Dakle, iz svega naprijed navedenog razvidno je da Porezna uprava akte (zapisnike) dostavljene od Zavoda treba promatrati kao bilo koji drugi podnesak kojim se od Porezne uprave traži nadležno postupanje, te kod tvrtke "X" d.o.o. u svojoj nadležnosti obavite inspekcijski nadzor.
Službenike u područnom uredu i ispostavama treba upozoriti na to da ne mogu tražiti da za potrebe Porezne uprave inspekcijski nadzor obveznih doprinosa obavljaju Zavodi jer Porezna uprava za to ima stvarnu nadležnost.
Povratak na prethodnu stranicu