Doprinosi - Ostalo
Broj klase:411-01/03-01/94
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.07.2003
Doprinosi za obvezna osiguranja prema stipendijama isplaćenim športašima
Od osobe "A", računovođe Kanu kluba "X" zaprimljen je upit vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku Zakon) odnosno obvezi obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja u slučaju isplate stipendije sportašu koji nije učenik ili redoviti student. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 9. stavak 1. točka 3. Zakona propisano je da je osnovica za obračun doprinosa primitak u vezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budućim nesamostalnim radom, bez obzira na naziv i oblik isplate, oporeziv porezom na dohodak, što ga isplatitelj isplaćuje osiguranoj osobi bez zaključenog ugovora o radu.
Prema članku 7. stavku 13. Zakona o porezu na dohodak i članku 12. stavku 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 54/01 i 2/03) plaćom se ne smatraju nagrade učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim, višim, visokom školama i fakultetima do visine 1.500,00 kuna mjesečno. Stipendija se smatra potporom učenicima i studentima za redovno školovanje, uz uvjet da ju učenik ili student u poreznom razdoblju prima samo kod jednog isplatitelja, s kojim nije ugovorio obvezu nesamostalnog rada.
Iznos razlike stipendije isplaćen iznad 1.500,00 kuna mjesečno smatra se oporezivim dohotkom od nesamostalnog rada prema propisima o porezu na dohodak.
Budući da se u slučaju stipendije radi o primitku koji je oporeziv kao dohodak od nesamostalnog rada, a ostvaren je izvan radnog odnosa, proizlazila bi i obveza obračuna i uplate obveznih doprinosa. Međutim, činjenica je da se temeljeni izričitih odredbi članka 12. stavka 3. Pravilnika o porezu na dohodak radi o stipendijama koje imaju karakter potpora za školovanje učenika i studenata, pa proizlazi da kod takvih isplata izostaje uvjet rada (sadašnjeg, budućeg ili prijašnjeg) za isplatitelja stipendije. Radi navedenog, oporezivi iznos stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim, višim, visokom školama i fakultetima ne podliježe obvezi obračuna i plaćanja obveznih doprinosa.
U slučajevima isplate stipendije osobi koja nema svojstvo učenika ili redovitog studenta, nisu ispunjeni prethodno opisani uvjeti, pa pri isplati postoji obveza doprinosa prema ovom primitku.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu