Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:410-01/09-01/169
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 23.02.2009
umirovljenici koji ostvaruju dohodak od imovine (najma) – obustava isplate mirovine

Povodom vašeg dopisa kojim ste postavili upit da li se isplata mirovine obustavlja umirovljenicima koji ostvaruju dohodak od imovine (najma) dajemo mišljenje u nastavku.

 

Prije svega, upućujemo na činjenicu o tome tko se, prema odredbama  Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08 i 152/08) smatra umirovljenikom?

 

Prema odredbi članka 7. točka 42. toga Zakona umirovljenik je „fizička osoba koja je stekla pravo iz obveznog mirovinskog osiguranja od tuzemnog isplatitelja mirovine ili inozemnog isplatitelja mirovine sukladno međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju, na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu, obiteljski mirovinu, invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad“. Istom je odredbom propisano i da „korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti koji je zaposlen ili obavlja samostalnu djelatnost ne smatra se umirovljenikom u smislu ovoga Zakona“.

 

Osoba koja ostvaruje primitke od imovine ali po osnovi tih primitaka, umjesto dohotka od imovine, utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti ili dobit smatra se:

-    osobom koja obavlja samostalnu djelatnost iz skupine „ostalih samostalnih djelatnosti“ iz članka 7. točka 5. (podtočka 5.3.) Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08 i 152/08) i to ako nema uređen status u obveznim osiguranjima (nije obvezno osigurana po osnovi radnog odnosa niti po drugim osnovama obveznih osiguranja) odnosno

-    osobom koja obavlja drugu djelatnost iz članka 7. točka 6. Zakona o doprinosima i to ako se ta djelatnost (odnosno primici po toj osnovi) ostvaruje istovremeno kada je zaposlena i osigurana je po osnovi radnog odnosa ili je osigurana po nekoj drugoj osnovi obveznih osiguranja.  

 

Osoba koja ostvaruje primitke od imovine i po toj je osnovi obveznik poreza na dohodak a istovremeno je umirovljenik ne smatra se osobom koja nema uređen status u obveznim osiguranjima niti osobom koja je zaposlena te je osigurana po osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi obveznih osiguranja to se na tu osobu ne odnosi odredba članka 5. stavak 2. Zakona o doprinosima odnosno nema obvezu doprinosa po toj osnovi što znači da Porezna uprava neće nositeljima obveznih osiguranja (HZMO i HZZO), po službenoj dužnosti, dostavljati podatak o tome da određeni umirovljenik ostvaruje primitke od imovine.

 

Pored navedenog, upućujemo i na činjenicu da su prava iz mirovinskog osiguranja uređena Zakonom o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07 i 35/08) te je tako i pitanje moguće uskrate ranije stečenog prava na mirovinu korisniku koji se nakon toga zaposlio ili je započeo obavljati registriranu samostalnu djelatnost uređeno tim Zakonom. Prema tome, pitanja vezana uz primjenu odredaba Zakona o mirovinskom osiguranju treba postaviti neposredno mjerodavnom ministarstvu ili Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
Povratak na prethodnu stranicu