Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/08-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 28.02.2008
Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi pomorac - član posade broda u međunarodnoj plovidbi

Povodom dopisa Klasa: 080-01/07-01/71, Ur.broj: 530-04-07-8 od 20. veljače 2008. kojim se traži mišljenje o obvezama doprinosa za osiguranike obveznih osiguranja po osnovi pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi u slučaju kada su im, rješenjem Porezne uprave za 2008., utvrđene obveze doprinosa na temelju odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 i 177/05 – u nastavku Zakon o doprinosima) i prema mjesečnim osnovicama propisanima Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2008. (Narodne  novine, broj 119/07) u nastavku dajemo mišljenje.

                           

                Porezna uprava je, sukladno odredbi članka 70. stavka 1. Zakona o doprinosima, za 2008. godinu rješenjem utvrdila obveze doprinosa te vrste i mjesečne iznose obveze za sve osiguranike obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja koji su, na dan 1. siječnja 2008., imali utvrđen status u osiguranju (aktivni osiguranici).

 

                Ovisno o statusu u osiguranju i osnovi osiguranja, za obračun mjesečnih iznosa obveza primijenjene su mjesečne osnovice i to:

1.      za osobe čiji je status u osiguranjima utvrđen na temelju odredaba Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 181/04 i 76/07) kao mjesečna osnovica uzeti su iznosi propisani Naredbom o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (Narodne novine, broj 10/08) a

2.      za osobe čiji je status u osiguranjima utvrđen na temelju članka 16. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/98 do 79707) i članka 5. stavka 1. točka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 85/06, 105/06, 118/06, 77/07 i 111/07) kao mjesečna osnovica uzeti su iznosi propisani Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2008. (Narodne  novine, broj 119/07).  

 

                Člankom 83. Zakona o doprinosima propisano je da rješenje o mjesečnom iznosu osnovice i doprinosa, sukladno članku 70. toga Zakona, Porezna uprava donosi na temelju podataka o stjecanju svojstva osiguranika što ga utvrđuju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

              

 

                U slučaju pomoraca koji su na dan 1. siječnja 2008. zatečeni u obveznim osiguranjima sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju odnosno koji nisu promijenili svoj status u osiguranjima i uskladili ga s odredbama Pomorskog zakonika, a to učine naknadno i na način kako u ovim slučajevima postupaju nositelji osiguranja (zavodi) i ako to bude s početkom od 1. siječnja 2008. Porezna uprava će, nakon što o tome zaprimi podatak od nositelja osiguranja, po službenoj dužnosti poništiti ranije doneseno rješenje kao i obveze koje su evidentirane po osnovi tih rješenja i, sukladno mogućem novom statusu u osiguranju, donijeti novo rješenje o obvezama doprinosa za 2008. godinu.  

 

                U protivnom, osiguraniku pomorcu koji ne promijeni status u osiguranju ostati će obveze doprinosa utvrđene rješenjem za 2008. sve do novoga ukrcaja na brod u međunarodnoj plovidbi kada će ga podnositelj prijave na osiguranje (brodar – tuzemni poslodavac ili lučka kapetanija) prijaviti na obvezna osiguranja na način kako je to uređeno Pomorskim zakonikom. 

Povratak na prethodnu stranicu