Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/07-01/38
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 04.12.2007
Obveze doprinosa za obvezna osiguranja za osobu predloženu za rad u međunarodnoj organizaciji

Povodom dopisa Klasa: 345-01/07-09/1 Ur. Broj: 530-05-07-2 od 10. listopada 2007. kojim se traži tumačenje o obvezi doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje osobe predložene za rad u međunarodnoj organizaciji dajemo mišljenje u nastavku.

 

Obveza doprinosa (teret) te obveza obračunavanja, obveza plaćanja, osnovica za obračun doprinosa, vrste i stope za obračun doprinosa, nastanak obveze obračuna i dospijeće za uplatu, obveza izvješćivanja i ostala pitanja vezana uz doprinose za obvezna osiguranja uređeni su Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 i 177/04 – dalje u tekstu Zakon o doprinosima). Prema odredbama toga Zakona ali i prema odredbama Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 71/99 i 67/2001) svi poslovi vezani uz ubiranje doprinosa u nadležnosti su Porezne uprave.

 

Prema općim odredbama Zakona o doprinosima, obveza doprinosa propisana je obvezniku doprinosa (nositelju tereta) a to mogu biti:

-         sam osiguranik ili

-         poslodavac za osiguranika (ako je riječ o osiguraniku po osnovi radnog odnosa) ili

-         isplatitelj primitaka od kojih se, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04), utvrđuje drugi dohodak ili

-         tijelu državne uprave (određenom ministarstvu ili zavodu ili drugom tijelu) kada je riječ o osobi za koju se, prema posebnim propisima, sredstva za uplatu doprinosa osiguravaju u državnom proračunu ili

-         je obveza doprinosa propisana nekom od preuzimatelja obveze.

 

Obveza doprinosa uvijek je vezana uz konkretnog osiguranika odnosno osobu (fizičku) za koju je, prethodno, utvrđen status u obveznim osiguranjima sukladno odredbama posebnih propisa o obveznim osiguranjima. Iznimno, samo u slučaju osobe koja ostvaruje primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak, status u osiguranju se, sukladno propisima  o obveznim osiguranjima, utvrđuje naknadno odnosno nakon što su i ovisno o tome koliko je, plaćeno doprinosa za obvezna osiguranja.

 

Status u obveznim osiguranjima utvrđuju mjerodavni zavodi za obvezna osiguranja odnosno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) a na način i primjenom odredaba:

-         Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04 177/04, 92/05 i 79/07) te

-         Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 85/06, 105/06 i 118/06) i

-         Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (Narodne novine, broj 85/06).

 

Radi navedenoga cijenimo da, u ovom slučaju, prvo treba urediti status u obveznim osiguranjima osobe koja će u određenom razdoblju obnašati dužnost u međunarodnoj organizaciji a na tu je dužnost zapravo upućuje Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Ovisno o utvrđenom statusu u osiguranjima odrediti će se obveza doprinosa te nositelj obveze (tereta), način utvrđivanja obveze i ostale obveze vezane uz plaćanje doprinosa sukladno odredbama Zakona o doprinosima. 

Povratak na prethodnu stranicu