Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/07-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 12.04.2007
Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za radnike upućene na rad u inozemstvo

Zaprimljen je upit vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 127/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon). U bitnome, postavlja se pitanje o tome ima li poslodavac koji upućuje radnike na rad u inozemstvo, pored obveze obračuna i plaćanja doprinosa prema mjesečnoj osnovici propisanoj člankom 8. Zakona, još i dodatnu obvezu obračuna i plaćanja doprinosa prema primicima koje, pored plaće za rad u inozemstvu, isplaćuje izaslanom radniku. Na postavljeni upit dajemo mišljenje u nastavku.

Zakonom su propisane osnovice za obračun doprinosa (načelno) i to za svaku od osnova osiguranja a osnove osiguranja uređene su propisima o obveznim osiguranjima. Jedna od osnova osiguranja je i «radni odnos» a osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa, općenito, propisana je člankom 5. Zakona a to je plaća i ostali primici što ih poslodavac isplaćuje (ili daje u naravi ili u pravu korištenja) radniku za njegov rad.

Pod plaćom se (u širem smislu) smatra 'novčani i svaki drugi primitak u vezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budućim radom, bez obzira na naziv i oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak' ( članak 3. točka 19. Zakona). U užem pak smislu, a vezano uz odredbe Zakona o radu prema kojima se «plaća isplaćuje za razdoblja koja ne mogu biti duža od mjesec dana» (članak 90. stavak 3. toga Zakona), može se govoriti o plaći kao obveznoj mjesečnoj osnovici a kada poslodavac radniku, pored mjesečne plaće, isplati i primitak koji se ne odnosi na rad u određenom mjesecu (oporeziv porezom na dohodak) tada se misli na ostale primitke što ih poslodavac isplaćuje radniku po osnovi «sadašnjeg, prijašnjeg ili budućeg rada» kao dodatnoj osnovici koja nije nužno vezana uz rad i plaću za rad u određenom mjesecu već općenito rad i neko općenito razdoblje (godina ili slično).

Kao iznimka od odredbe članka 5. Zakona - člankom 8. Zakona propisano je da je mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika 'plaća koju bi izaslani radnik ostvario za iste odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovjoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, uvećana za 20%'.         

Konkretno, odredba članka 8. Zakona uređuje mjesečnu osnovicu ali samo umjesto plaće iz članka 5. Zakona što znači da i nadalje ostaje obveza doprinosa propisana člankom 5. Zakona u slučaju kada poslodavac izaslanom radniku isplaćuje „novčani i svaki drugi primitak u vezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budućim radom, bez obzira na naziv i oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak' ako se taj primitak ne odnosi na plaću odnosno naknadu za rad i za vrijeme provedeno u inozemstvu.

Dakle, pri utvrđivanju osnovice za obračun doprinosa za izaslanog radnika uzimaju se u obzir dva moguća elementa odnosno polazne osnove a to su:

- pretpostavljena plaća za mjesec dana rada koju bi za poslove koje obavlja u inozemstvu radnik ostvario u tuzemstvu i koja služi za izračun osnovice te je, umjesto stvarne plaće za mjesec dana rada u inozemstvu, kao osnovica propisana člankom 8. Zakona i

- ostali (stvarni) primici oporezivi porezom na dohodak u Republici Hrvatskoj što ih poslodavac isplaćuje (ili daje u naravi ili u pravu korištenja) izaslanom radniku pored stvarne plaće za rad u inozemstvu i neovisno o vremenu provedenom na radu u inozemstvu, kao osnovica propisana člankom 5. Zakona.

O tome kako se utvrđuje mjesečna osnovica prema članku 8. Zakona Porezna uprava, Središnji ured, izdala je mišljenje Klasa: 411-01/06-01/46 Ur.broj: 513-07-21-01/06-2 od 25. listopada 2006. kojim je ukazano kako je na poslodavcu da sam uredi polaznu osnovu - plaću za «iste ili slične poslove koje bi radnik obavljao u tuzemstvu» koju je zatim dužan uvećati za 20% i tako dobije mjesečnu osnovicu propisanu člankom 8. Zakona te da samo naknade koje su internim pravilnikom, kao mjerilo za plaću koju bi za iste poslove ostvario u tuzemstvu, ulaze u osnovicu propisanu člankom 8. Zakona ali ne i ostali primici isplaćeni pored tako uglavljenih naknada za rad.

Pod ostalim primicima mogu, primjerice, biti: bonus ili trinaesta plaća ili otpremnina isplaćena iznad neoporezivog iznosa ili nagrada za navršene godine radnog staža isplaćena iznad neoporezivog iznosa ili drugi slični primici a osobito naknade i pomoći isplaćene iznad neoporezivog iznosa.

Upućujemo još i na neke činjenice bitne za postupanje pri utvrđivanju osnovice te obračunu doprinosa i izvješćivanja o doprinosima za izaslane radnike:

- prema osnovici iz članka 5. Zakona (ostalim primicima pored plaće) primjenjuju se vrste i stope za obračun doprinosa propisane člancima 29. i 30. Zakona što znači da prema ovoj osnovici nema obveze posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,

- obveza obračuna i plaćanja doprinosa prema ostalim primicima dospijeva samo istovremeno s isplatom odnosno istovremeno s dospijećem poreza na dohodak za razliku od obveze doprinosa prema plaći koja dospijeva istovremeno s isplatom plaće ali, u slučaju da se plaća ne isplati do zadnjega dana u mjesecu, obveza obračuna i plaćanja doprinosa dospijeva do zadnjega dana u mjesecu za prethodni mjesec (članci 66. stavak 1. i 71. stavak 1. Zakona)

- izvješće o obračunanim doprinosima, za razdoblje u kojemu je, za istu osobu - osiguranika, nastala obveza doprinosa prema osnovicama iz članaka 5. i 8. Zakona sastavlja se i Poreznoj upravi dostavlja na istom izviješću (Obrascu ID) a kao indikator (pod I..4.) upisuje se brojka 6. 

Povratak na prethodnu stranicu