Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:415-01/06-01/505
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 25.10.2006
Prigovor na opomenu za dug doprinosa

Povodom Vašeg dopisa od 26. rujna 2006. kojim stavljate prigovor na opomenu poslanu Vam od Područnog ureda Zagreb odnosno mjerodavne Ispostave Pešćenica i upit Poreznoj upravi - Središnjem uredu o tome da li ste dužni plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ostvarujući drugi dohodak autorskim radom uz mirovinu, odgovaramo u nastavku.

Porezna uprava je, pozivom na odredbe Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 70A/01, 94/01 i 177/04) i Zakona o doprinosima za obvezana osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon), preuzela poslove vezane uz ubiranje doprinosa za obvezna osiguranja i to poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i prekršajnog postupka. Prema odredbama Zakona nastanak obveze doprinosa evidentira se u Poreznoj upravi na dva načina i to:

- na temelju izvješća što su ih dužni sastavljati i Poreznoj upravi dostavljati sami obveznici doprinosa (poslodavci za radnike, isplatitelji primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak za primatelje tih primitaka ili tijela državne uprave za osiguranike po raznim osnovama kada je tako propisano Zakonom) ili

- na temelju rješenja Porezne uprave kojim se, obvezniku doprinosa koji je sam dužan plaćati doprinose, utvrđuje osnovica za obračun te vrste i iznosi doprinosa za uplatu.

Rješenje o obvezi doprinosa donosi se u upravnom postupku i to za svako razdoblje za koje postoji obveza, odnosno za svaku godinu, a postupak utvrđivanja uređen je odredbama Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00) i Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91 i 103/96). Prema odredbama navedenih postupovnih propisa na rješenje se može podnijeti žalba u propisanom roku a žalbom podnositelj može pobijati zakonitost rješenja.

    Opomena o stanju duga stoje dužnicima dostavlja Porezan uprava temelji se na evidentiranim i dospjelim obvezama na naplatu i prigovorom na opomenu ne može se pobijati zakonitost rješenja kojim je obveza utvrđena. Ako ste protiv rješenja kojim je utvrđena obveza doprinosa podnijeli žalbu mjerodavnom tijelu i ako ste žalbu podnijeli u u zakonom propisanom roku, evidentirana obveza može se promijeniti samo sukladno rješenju drugostupanjskog tijela.

Povratak na prethodnu stranicu