Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/05-01/69
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 13.02.2006
Obračun doprinosa za obvezna osiguranja na primitke po osnovi doživotne rente
Povodom dopisa Klasa: 411-01/05-01/6 Ur. broj: 513-07-07/05-2 od 11. studenoga 2005. i upita "A" d.d. iz Bjelovara, o načinu obračuna doprinosa te poreza na dohodak na doživotne rente koje se na temelju sudskih presuda isplaćuju bivšem radniku odnosno članu obitelji, te uplatnih računa na koje treba uplatiti doprinose te porez i prirez, odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 13. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04 - dalje u tekstu Zakon) dohodak od nesamostalnog rada je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona i izdataka nastalih u istom razdoblju u skladu s odredbama članka 16. Zakona a prema odredbi članka 14. Zakona primitkom po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se (između ostalih) i svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos.

Prema odredbi članka 7. stavaka 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05 dalje u tekstu Pravilnik) propisano je da se, u slučaju kada se naknada štete koja se u točno utvrđenim obrocima isplaćuje na temelju prijašnjeg radnog odnosa, iznos rente smatra primitkom od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada iz članka 13. Zakona pa se i predujam poreza na dohodak obračunava na način propisan člankom 45. Zakona.

Međutim, propisi iz oblasti obveznih osiguranja a to su:
- Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 92/05) te
- Zakon o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04 i 177/04) i
- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, broj 32/2002 i 114/03)
različito uređuju obveze i prava iz obveznih osiguranja i to ovisno o osnovi osiguranja, pa su tako kao osnove obveznih osiguranja propisani "radni odnos" temeljen na ugovoru o radu u skladu s odredbama propisa o radu i drugih propisa koji uređuju pitanja rada i zapošljavanja ali i "primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak".

U skladu s odredbama tih propisa, Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/05) i Zakonom o prikupljanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Narodne novine, broj 177/05), različito su uređene i obveze doprinosa za obvezna osiguranja (osnovica za obračun i vrste doprinosa) te način izvješćivanja o obračunanim i uplaćenim doprinosima kada je riječ o osiguranju temeljem radnog odnosa u odnosu na osiguranje i/ili prava iz osiguranja po osnovi primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, odnosno:
- kada je riječ o osiguraniku s osnove radnog odnosa (radniku) osnovica za obračun doprinosa je mjesečna plaća i ostali primici koje poslodavac isplaćuje za rad radnika za točno određeno vrijeme rada a to su mjesec ili godina staža u osiguranju i propisana je obveza doprinosa za mirovinska osiguranja te obveza doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zapošljavanje a
- kada je riječ o osiguraniku s osnove "primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak" osnovica za obračun doprinosa je primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak i propisana je obveza doprinosa za mirovinska osiguranja te obveza doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje (ali ne i obveza posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti niti obveza doprinosa za zapošljavanje).

Kako primatelj rente može biti bivši radnik (koji više nije u radnom odnosu) i/ili član obitelji bivšeg radnika koji nije osiguran po osnovi radnog odnosa s isplatiteljem rente, iako se predujam poreza obračunava na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada (kako je gore navedeno), ipak će se pri utvrđivanju obveze doprinosa za obvezna osiguranja primijeniti propisana Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja za obveznika doprinosa te osnovicu i vrste doprinosa prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak, konkretno:

1. Predujam poreza i prireza porezu na dohodak

1.1. Predujam poreza i prireza porezu na dohodak obračunava se na način i primjenom stopa za obračun poreza propisanih člankom 45. Zakona o porezu na dohodak,
1.2. pri obračunu predujma poreza primitak (isplaćena renta) se umanjuje za izdatak a to je 20% doprinosa obračunanih "iz osnovice" za mirovinska osiguranja,
1.3. na obračunani iznos predujma poreza obračunava i prirez porezu na dohodak primjenom stope za obračun prireza ovisno o prebivalištu poreznog obveznika,
1.4. iznos predujma poreza i prireza porezu na dohodak plaća se u korist uplatnog računa za plaćanje zajedničkih prihoda državnoga, županijskih te gradskih i općinskih proračuna i pozivom na šifru uplatnog računa 1406,
1.5. o isplaćenoj renti te o obračunanom predujmu poreza i prireza treba izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu ID popunjavanjem samo podataka pod II. tog izvješća, na posebnom obrascu (različitom od izvješća za ostale zaposlene) a kao identifikator na obrascu upisuje oznaku "9",
l.6. podatak o isplaćenoj renti te o obračunanim doprinosima iz osnovice i uplaćenom predujmu poreza i prireza porezu na dohodak treba unijeti i na Obrazac IP primatelja.

2. Doprinosi za obvezna osiguranja

2.1. Iznosi doprinosa obračunavaju se prema osnovici propisanoj člankom 9. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (drugi dohodak) a to je iznos rente a vrste i stopa doprinosa kako je propisano člankom 35. toga Zakona i to:
2.1.1. - po stopi 20% za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti odnosno
- po stopi 15% u slučaju kada je primatelj rente osiguranik II. stupa i
2.1.2. po stopi 5% za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (u slučaju kada je primatelj rente osiguranik II. stupa) te
2.1.3. po stopi 15% za osnovno zdravstveno osiguranje,
2.2. iznosi doprinosa pod 2.1.1. i 2.1.3. plaćaju se u korist računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske a pri uplati doprinosa upisuju se oznake (šifre) uplatnih računa za plaćanje obveznih doprinosa i to:
2.2.1. šifra 8290 za doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
2.2.2. šifra 8664 za doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje,
2.3. iznos doprinosa pod 2.1.2. plaća se u korist računa 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje a pri uplati tog doprinosa upisuje se oznaka (šifra) uplatnog računa 2194,
2.4. o isplaćenoj renti te obračunanim i uplaćenim doprinosima prema drugom dohotku treba izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu IDD, popunjavanjem podataka u stupcu 3. izvješća, i to na posebnom obrascu (različitom od izvješća za ostale primatelje u istom razdoblju) ali ne popunjava podatke pod 6., 7., 8., 9. i 10. toga stupca,
2.5. o isplaćenoj renti primatelju na kraju godine ne izdaje potvrdu iz članka 79. Pravilnika o porezu na dohodak (jer je podatak o primitku od kojega je utvrđen dohodak od nesamostalnog rada upisan na Obrascu IP),
2.6. o isplaćenoj renti te obračunanim i uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja treba izvijestiti Središnji registar osiguranika (REGOS) na Obrascu R-Sm na način propisan Pravilnikom o sadržaju Obrasca R-Sm (Narodne novine, broj 38/05) vodeći pri tome računa da su doprinosi obračunani prema "drugom dohotku".
Povratak na prethodnu stranicu