Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:410-01/03-01/562
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.05.2003
Doprinosi za obvezna osiguranja s osnove samostalne djelatnosti obrta
Povodom Vaše predstavke upućene Uredu Predsjednika Republike a u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku: Zakon) odnosno objašnjenja obveze plaćanja doprinosa po osnovi samostalne djelatnosti obrta koja se obavlja, uz istovremeno, radni odnos za poslodavca, odgovaramo u nastavku.
Zakonom su propisane vrste doprinosa, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovica, stope za obračun, način utvrđivanja obveze i rokovi za uplatu te druga pitanja vezana uz plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja.
Člancima 5. do 24. Zakona propisane su osnovice za obračun doprinosa a to su: plaća, razlika plaće, poduzetnička plaća, primitak po osnovi druge samostalne djelatnosti i od nesamostalnog rada izvan ugovora o radu, primitak za rad učenika i studenata putem posrednika pri zapošljavanju, osnovice propisane u stalnom mjesečnom iznosu za osiguranike samostalne obveznike plaćanja doprinosa i naknada plaće koju isplaćuju HZMO, HZZO i centri za socijalnu skrb, a člankom 95. Zakona je propisano da, ako je prema odredbama Zakona propisana obveza obračunavanja doprinosa prema više osnovica za istog osiguranika, one se međusobno ne isključuju.
Prema tome, u slučaju osiguranika koji ima obvezu plaćanja doprinosa po osnovi plaće koju prima od poslodavca (članak 5. Zakona) i istovremeno obavlja samostalnu djelatnost obrta po kojoj osnovi je propisana osnovica u mjesečnom iznosu (čanak 11. Zakona), obveznik je doprinosa prema svakoj od navedenih osnovica.
Doprinose prema osnovici - plaći (članak 5. Zakona) obračunava poslodavac, a iznos mjesečne osnovice (članak 11. Zakona) i doprinosa utvrđuju se rješenjem Porezne uprave. Obveza plaćanja nastala je s 1.1.2003. godine, pa iznos doprinosa za razdoblje od početka nastanka obveze do izdavanja rješenja dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja (ne zaračunavaju se zatezne kamate), a mjesečna obveza na temelju izdanog i uručenog rješenja dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec osim posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti koji dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje.
U slučaju početka obavljanja djelatnosti iza toga dana, obveza nastaje od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti, a u slučaju obrta koji se, prema Zakonu o obrtu, može obavljati sezonski, obveza postoji kroz razdoblje obavljanja sezonskog obrta.
Povratak na prethodnu stranicu