Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:410-01/03-01/190
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.05.2003
Obračun doprinosa prema zaostaloj plaći
Od ZRAČNE LUKE "A", zaprimljen je upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku: Zakon), odnosno mišljenje o primjeni pojma «važeći propis» te o načinu iskazivanja podataka o isplaćenoj zaostaloj plaći na obveznim izvješćima.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:
Člankom 87. stavak 1. Zakona propisano je da se doprinosi obračunavaju prema propisima koji vrijede u vrijeme nastanka obveze za plaćanje.
Stavkom 2. istoga članka, propisano je da, izuzetno od odredbe stavka 1. istoga članka, prema osnovicama koje se odnose na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi obračunavaju i dospijevaju na naplatu prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002.
Obračunani iznos doprinosa iskazuju se na Obrascu ID i to na slijedeći način:
1. Pod III. 1.3. Obrasca upisuju se podaci o uplaćenim doprinosima iz osnovice za mirovinsko osiguranje, osnovno zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje koji su obračunani, obustavljeni i uplaćeni iz plaće za razdoblje i prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002.
2. Pod V. Obrasca ID, iskazuju se iznosi doprinosa obračunanih prema zaostaloj plaći zajedno s podacima o doprinosima dospjelim na naplatu prema plaći dospjeloj za isplatu odnosno isplaćenoj u izvještajnom mjesecu i to:
- iznos doprinosa iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iz osnovice upisuje se pod 2.1.,
- iznos doprinosa na osnovicu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti odnosno razlika između obračunanog iznosa i prethodno uplaćenog iznosa na najnižu osnovicu upisuje se pod 3.1.,
- iznos doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iz osnovice i na osnovicu upisuje se pod 3.5.,
- iznos posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti na osnovicu upisuje se pod 3.6.,
- iznos doprinosa za zapošljavanje iz osnovice i na osnovicu upisuje se pod 3.8..
Iznos doprinosa za dječji doplatak ne iskazuje se na Obrascu ID osim pod III. 1. 3. kao izdatak koji umanjuje osnovicu za obračun poreza na dohodak.
Podaci o isplaćenoj plaći i plaćenim obveznim doprinosima iz plaće iskazuju se na Obrascu PK-1 u mjesecu u kojem je plaća isplaćena, a glede obveze i načina iskazivanja podataka o plaći i doprinosima na Obrascu RS podnositelj upita treba se obratiti Središnjem registru osiguranika.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu