Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/03-01/84
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.05.2003
Zakonitosti obračuna kamata
Od gospodina "A", zaprimljen je upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku: Zakon), odnosno mišljenje o zakonitosti obračuna kamata na iznos dospjelog za plaćanje a neuplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje obračunanog prema plaći koja se odnosi na razdoblje od 1998. do lipnja 2000. godine.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:
Člankom 87. stavak 1. Zakona propisano je da se doprinosi obračunavaju prema propisima koji vrijede u vrijeme nastanka obveze za plaćanje.
Stavkom 2. istoga članka, propisano je da, izuzetno od odredbe stavka 1. istoga članka, prema osnovicama koje se odnose na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi obračunavaju i dospijevaju na naplatu prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002.
Nadležnost za utvrđivanje, nadzor i naplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje koji se odnose za razdoblje do zaključno 30. lipnja 2000. godine je na Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koji, sukladno članku 94. stavak 2. Zakona, predaje saldo doprinosa na dan 31. prosinca 2002. Poreznoj upravi, a svaka promjena koja utječe na visinu iznosa salda u nadležnosti je Zavoda koji je o promjeni dužan izvijestiti Poreznu upravu.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu