Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/03-01/18
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zgreb, 03.03.2003
Obveze banke u slučaju zakašnjele uplate doprinosa
Povodom vašeg dopisa broj 04-5-646/03 ML od 30. siječnja 2003. a u predmetu provedbe članka 81. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02) i postavljenih pitanja odgovaramo u nastavku:
1. U slučaju kada obveznik plaćanja doprinosa ne plaća doprinose istovremeno s isplatom plaće, poduzetničke plaće ili drugih primitaka prema kojima je propisana obveza doprinosa, banka treba o tome obavijestiti ispostavu Porezne uprave prema sjedištu poslodavca, poduzetnika odnosno isplatitelja primitaka, u roku od osam dana od dana isplate.
2. Kada isplatitelj predaje istovremeno naloge za isplatu neto plaće, poduzetničke plaće ili drugih primitaka prema kojima je propisana obveza doprinosa i naloge za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak te se neto isplaćuje isti dan ili prijenosom na račun banke koja vodi račun obveznika za isplate na tekuće ili žiro račune a sredstva za plaćanje doprinosa su rezervirana i doprinosi se plaćaju slijedeći dan kao međubankarska transakcija u sustavu i po pravilima NKS, ne treba o tome obavještavati Poreznu upravu.
3. Prilikom isplate plaće, poduzetničke plaće i drugih primitaka prema kojima postoji obveza doprinosa, banka treba prije svega provjeriti istovremenost uplate doprinosa s isplatom neto iznosa. Pri tome provjerava i plaćanje doprinosa prema vrstama.
Računska kontrola iznosa doprinosa može se obaviti kada se radi o doprinosima obračunanim prema plaći i to:

doprinosi za mirovinsko osiguranje iz osnovice i to zbirni iznos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i na temelju individualne kapitalizirane štednje odgovaraju veličini od 20% od iznosa plaće odnosno poduzetničke plaće,
doprinosi na osnovicu i to zbirni iznos za osnovno zdravstveno osiguranje, posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti i doprinosa za zapošljavanje odgovaraju veličini 17,20% (15,0% + 0,5% + 1,7%) od iznosa plaće, uz moguća manja odstupanja jer poslodavac može koristiti oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu u nekim slučajevima (novozaposleni branitelj iz Domovinskog rata i si).
Prema poduzetničkoj plaći može se obaviti računska kontrola jer se uvijek primjenjuju iste stope doprinosa (za mirovinsko osiguranje 20% odnosno 15% + 5%, za osnovno zdravstveno osiguranje 15% i posebni za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti 0,5%).
Računska kontrola prema isplaćenim primicima od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada nije moguća jer je osnovica za obračun doprinosa u nekim slučajevima jednaka primitku a u nekima manja od iznosa primitka, radi prethodno priznatog izdatka koji umanjuje osnovicu, ali su stope doprinosa uvijek iste.
S poštovanjem,
Povratak na prethodnu stranicu