Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:410-01/03-01/10
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.02.2003
Obračun doprinosa i poreza na dohodak prema isplati razlike plaće za 2002. godinu i izvješćivanje
Od društva "A" d.d., zaprimljen je upit o načinu obračuna obveznih doprinosa i poreza na dohodak te izvješćivanja u slučaju isplate razlike plaće koja se odnosi na rezultate poslovanja iz 2002. godine.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:
Člankom 87. stavak 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02) propisano je da se prema osnovicama koje se odnose na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi obračunavaju i dospijevaju na naplatu prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002. godine.
Navedena odredba primjenjuje se i u slučaju kada se u 2003. godini isplaćuje razlika plaće koja se odnosi na rezultate 2002. poslovne godine, što znači da se doprinosi prema isplaćenoj razlici plaće obračunavaju odvojeno od doprinosa prema mjesečnoj plaći za mjesec dana rada u 2003. godini u skladu s tumačenjem Porezne uprave Klasa: 411-01 0-01/3 Ur. broj: 513-07/03-3 od 4. veljače 2003. godine.
Prema članku 33. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00 i 150/02) predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se. obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate.
Iz navedenoga proizlazi obveza obračuna poreza na dohodak od jedinstvene porezne osnovice (plaće i razlike plaće umanjene za propisane obvezne doprinose iz osnovice).
Na obrascu ID pod III. iskazuju se iznosi izdatka za sve doprinose koji su obračunatu iz osnovice i koji se smatraju porezno priznatim izdatkom pa se pod III. 1.1. i III. 1.2. upisuju iznosi doprinosa za mirovinsko osiguranje iz osnovice u ukupnim iznosima (prema razlici plaće i prema redovitoj plaći za 2003. godinu) a doprinosi za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje obračunani iz osnovice prema razlici plaće upisuju u prazan redak obrasca ID iza rednog broja III. 1.2.
Pod V. obrasca iskazuju se svi doprinosi obračunani iz osnovice i na osnovicu koji su dospjeli za plaćanje u izvještajnom mjesecu i to na način da se iznosi doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje obračunane iz osnovice (prema razlici plaće) upisuju u redak pod V.3.5. (zdravstveno osiguranje) odnosno pod V.3.8. (za zapošljavanje) zajedno sa istim doprinosima obračunanim na osnovicu prema plaći za mjesec dana rada iz 2003. godine.
Što se tiče načina izvješćivanja na Obrascu R-S podnositelj upita treba se obratiti Središnjem registru osiguranika.
S ovim tumačenjem Područni ured će upoznati podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu