Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:140-01/02-01/31
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zgareb, 09.01.2003
Naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje
Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje, Područna služba u Varaždinu pismom Klasa: 140-13/02-36/6, Ur. broj: 341-20-02/6-21 od 10. listopada 2002. godine obratio se Poreznoj upravi, Središnji ured s upitom vezanim za prisilnu naplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje obzirom da je člankom 150. tada važećeg Zakona o mirovinskom osiguranju bilo propisano da Zavod za mirovinsko osiguranje podnosi zahtjev da naplatu doprinosa izvrši Porezna uprava prema postupku predviđenom za prisilnu naplatu poreza, odnosno sud prema pravilima ovršnog postupka.
U svezi navedenog upita u nastavku odgovaramo:
Od 01. siječnja 2003. godine primjenjuju se novi propisi kojima su regulirani obvezni doprinosi, među kojima i doprinos za mirovinsko osiguranje i to Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja («Narodne novine», broj 147/02 ), Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja («Narodne novine», broj 158/02 ) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju («Narodne novine», broj 102/98, 127/00,59/01, 109/01 i 147,02).
Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja, koji se primjenjuje od 01. siječnja 2003. godine, u članku 86. propisano je da postupak naplate, obračunavanja i plaćanja kamata u slučaju neplaćanja doprinosa u propisanim rokovima, postupak povrata iznosa doprinosa plaćenih bez pravne osnove, jamstva, nadzora zakonitosti obračunavanja i plaćanja, žalbeni postupak, otpis nenaplativih iznosa doprinosa i odgoda plaćanja provodi se na način propisan. Općim poreznim zakonom.
Zakonom o Poreznoj upravi («Narodne novine», broj 67/01 i 94/01 ) u Članku 3. stavak 2. propisano je da Porezna uprava obavlja poslove što se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i ovrhu radi naplate obveznih doprinosa.

Sukladno članku 94. stavak 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje predaje Poreznoj upravi saldo doprinosa za mirovinsko osiguranje sa stanjem na dan 31. siječnja 2003, godine. Ista obveza propisana je i člankom 24. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju brisane su odredbe članka 147. -151. Zakona, kojima je bio propisan postupak prisilne naplate doprinosa i nadležnost za vođenje postupka prisilne naplate doprinosa.
Člankom 45. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da postupci za naplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje, koji su pokrenuti do dana početka primjene navedenog Zakona dovršit će Hrvatski Zavod za mirovinsko osiguranje prema propisima koji su važili do početka primjene tj. do 01.siječnja 2003. godine.
Međutim, za sve nove postupke za naplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje primjenjivat će se odredbe Općeg poreznog zakona, Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja i Pravilnika o doprinosima 2:a obvezna osiguranja.
S navedenim odgovorom potrebno je upoznati podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu