Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/09-01/26
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 12.03.2009
Osoba koja se prvi put zapošljava

Od poduzeća „A“ d.o.o., zaprimljen je podnesak kojim se traži tumačenje odredaba Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08 i 152/08 – u nastavku Zakon). U bitnome, traži se tumačenje o tome može li se osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ima evidentiran staž od pet dana u mirovinskom osiguranju smatrati osobom koja se prvi put zapošljava. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

Odredbom članka 20. stavak 2. Zakona propisano je da poslodavac za osiguranika koji se prvi put zapošljava obračunava i plaća doprinose iz osnovice (doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje), a prema odredbi članka 20. stavak 3. Zakona, obveza doprinosa propisana stavkom 2. istoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u osiguranju u trajanju do jedne godine.

 

Člankom 7. točka 35. Zakona propisano je da osoba koja se prvi put zapošljava jest „fizička osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu, odnosno volonterskog ugovora prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja po toj osnovi nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.“

 

Sukladno navedenom, osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje, a prethodno ima evidentirani staž u mirovinskom osiguranju ne smatra se osobom koja se prvi put zapošljava, te poslodavac za tu osobu ne može koristiti povlasticu propisanu člankom 20. stavak 2. Zakona.

Povratak na prethodnu stranicu