Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/09-01/23
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 17.02.2009
Najniža osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa

Povodom podneska kojim postavljate upit o tome da li mjesečna osnovica  za obračun doprinosa – plaća koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu može biti niža od iznosa minimalne plaće, propisane Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj 67/08), odgovaramo u nastavku.

 

            Odredbom članka 21. stavak 2. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08 i 152/08 – u nastavku Zakon) propisano je da mjesečna osnovica za obračun doprinosa ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca dužna isplatiti osiguraniku prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu, odnosno prema drugom aktu koji uređuje obveze poslodavca prema radniku i ne može za rad u punom radnom vremenu biti niža od najniže mjesečne osnovice.

 

            Kako je posebnim propisom (Zakonom o minimalnoj plaći) minimalna plaća – najniži  mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, propisana u iznosu višem od najniže mjesečne osnovice, poslodavac je, ukoliko ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili drugim aktom nije ugovorena ili propisana plaća u višem iznosu, dužan obračunati doprinose prema minimalnoj plaći.

 

            Iznimno, doprinosi se, sukladno odredbama  članka 200. stavak 1. Zakona i članka 11. Pravilnika o doprinosima (Narodne novine, broj 2/09 i 9/09 - ispravak), obračunavaju prema najnižoj mjesečnoj osnovici u slučaju kada poslodavac radniku:

-     ne isplati plaću za vrijeme u kojemu radnik koristi neplaćeni dopust ili nije radio iz drugih razloga, sukladno propisima o radu a za to vrijeme radni odnos nije prekinut te

-     isplati plaću odnosno naknadu plaće na teret svojih sredstava za vrijeme u kojemu radnik nije radio radi bolovanja a tako isplaćena plaća odnosno naknada plaće niža je od najniže mjesečne osnovice i

-     svakom ostalom slučaju kada bi iznos osnovice za određeni mjesec bio niži od najniže mjesečne osnovice. 

Povratak na prethodnu stranicu