Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:410-01/07-01/808
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 28.06.2007
Osnovica za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

Povodom dopisa Klasa:120-01/07-01/4 Ur. broj 513-02-1-1430/2-07-1 od 17. svibnja 2007. kojim se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje traži tumačenje o osnovici i načinu obračuna dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem dajemo mišljenje u nastavku.

Sva pitanja vezana uz doprinose za obvezna osiguranja pa tako i pitanje osnovice za obračun doprinosa za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem uređeni su Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) a za tumačenje odredaba toga Zakona mjerodavno je Ministarstvo financija - Porezna uprava. Kada je riječ o obvezi dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem navodimo bitne odredbe Zakona:

Člankom 61. stavkom 1. Zakona propisano je da se, za osiguranika kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem, obračunava dodatni doprinos na osnovicu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopama ovisno o stažu osiguranja za svakih 12 mjeseci rada.

Člankom 61. stavkom 2. Zakona propisano je da se, za osiguranika koji je i osiguranik mirovinskog osiguranja za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje, pored dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obračunava i dodatni doprinos na osnovicu za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po stopama ovisno o stažu osiguranja na svakih 12 mjeseci rada.

Dodatni doprinos (odnosno doprinosi) se obračunava prema osnovici za obračun doprinosa propisanoj člankom 5. stavkom 1. Zakona.

Obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je poslodavac koji zapošljava radnika kojemu se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem (članak 61. stavak 3. Zakona).

Pod doprinosom na osnovicu se smatra iznos doprinosa koji je obračunan primjenom propisane stope na osnovicu i obveza je poslodavca (članak 3. točka 4. Zakona).

Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona mjesečna osnovica za obračun doprinosa je plaća, a a prema odredbi članka 3. točka 19. Zakona plaća je novčani i svaki drugi primitak u vezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budućim radom, bez obzira na naziv i oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak koji je s osnove radnog odnosa poslodavac isplatio ili bio dužan isplatiti radniku prema propisima o radu, drugim propisima ili kolektivnom ugovoru.

Navedeno upućuje na zaključak da dodatni doprinos (odnosno doprinose) za osiguranika koji obavlja poslove na radnom mjestu za koje se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem treba obračunati na osnovicu koja sadrži plaću sa svim dodacima (oporezivim primicima) pa tako i oporezive primitke po osnovi jubilarne nagrade, pomoći i druge oporezive primitke.

Za radnika koji samo dio mjeseca obavlja poslove na radnom mjestu za koje se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i plaća se, u pravilu, obračunava odvojeno od plaće za rad na mjestu za koje se staž ne računa s povećanim trajanjem pa se i dodatni doprinos obračunava samo na plaću odnosno dio plaće koja se odnosi na taj rad odnosno radno mjesto. Ako se pak plaća obračunava kao jedinstvena veličina za cijeli mjesec tada se za obračun dodatnog doprinosa utvrđuje razmjerni iznos osnovice kao omjer broja dana rada na posebnom mjestu u odnosu na ukupan broj radnih dana u mjesecu. O ovome osobito treba voditi računa pri iskazivanju podataka o plaći te razdoblju na koje se odnosi osnovica za obračun doprinosa što se iskazuju na Obrascu RSm (stranici B) pa se u slučaju nejasnoća, za stručnu pomoć, treba obratiti Središnjem registru osiguranika (REGOS).

Povratak na prethodnu stranicu