Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/07-01/20
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 23.07.2007
Isplata bonusa i primjena najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

         Od "A" d.d., iz Zagreba, zaprimljen je pisani upit vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) i to u dijelu koji uređuje pitanje najviše godišnje osnovice. U bitnome, postavljaju se pitanja:

- može li se, pri isplati bonusa u 2007., po godišnjem obračunu za 2006., primijeniti institut najviše godišnje osnovice kod onih osiguranika kod kojih je doprinos za mirovinsko osiguranje za 2006. i tijekom 2006. plaćen do najviše godišnje osnovice te

- postoji li, kod osiguranika kojemu je za 2006. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. STUP) plaćen do najviše godišnje osnovice, pri isplati bonusa za 2006. obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. STUP) ili ne postoji?

          Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 3. točka 13. Zakona (pojmovnik) „najviša godišnja osnovica je najviši iznos do kojega se obračunava obvezni doprinos iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za jednu kalendarsku godinu trajanja osiguranja" a prema odredbi članka 77. Zakona najvišu godišnju osnovicu utvrđuje Porezna uprava, u postupku godišnjeg obračuna. Zahtjev za godišnjim obračunom pokreće obveznik doprinosa - osiguranik koji je sam ili je u njegovo ime i u njegovu korist obveznik obračunavanja i plaćanja (poslodavci i/ili isplatitelji primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak) tijekom godine obračunao i uplatio doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iz iznosa koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice (iz svih osnova).

Iznimno, prema odredbi članka 77.a Zakona, najvišu godišnju osnovicu može primijeniti i poslodavac odnosno isplatitelj primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak ali samo pod uvjetom da je kod istoga poslodavca odnosno isplatitelj a primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak tijekom obračunskog razdoblja (kalendarske godine) za određeno razdoblje osiguranja i za određenoga osiguranika ispunjena obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje do propisane najviše godišnje osnovice.

Navedeno znači:

- pri isplati bonusa u 2007., po godišnjem obračunu za 2006., može se primijeniti institut najviše godišnje osnovice pri obračunu doprinosa za osiguranika kod kojih je doprinos za mirovinsko osiguranje za 2006. i tijekom 2006. plaćen do najviše godišnje osnovice te

- kod osiguranika kojemu je za 2006. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. STUP) plaćen do najviše godišnje osnovice, pri isplati bonusa za 2006. i nadalje postoji obveza doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. STUP) jer se institut najviše godišnje osnovice primjenjuje samo na doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. STUP) što proizlazi iz gore navedene odredbe članka 3. točke 13. Zakona (pojmovnik).

 

Povratak na prethodnu stranicu