Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/06-01/55
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 08.11.2006
Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za osiguranika s osnove osiguranja - pomorac

Područni ured Porezne uprave Zadar uputio nam je dopis kojim upozorava na problem prilikom donošenja rješenja o obvezi doprinosa odnosno utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za osiguranike iz članka 5. stavka 1. točka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 85/06, 105/06 i 118/06) - osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj zaposlena kod poslodavca sa sjedištem u inozemstvu i to osiguranika - pomorca na brodu pod stranom zastavom (šifra osiguranja HZZO-a 140).

                                                                                                           

Naime, člankom 17. stavkom 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, 147/02, 175/03 i 177/04 - u daljnjem tekstu Zakon) propisano je da je mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu obvezniku doprinosa s osnove osiguranja - pomorac umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata koji ovise o stručnoj
spremi i to:                                                     

 - koeficijenta 0,5 za pomorca bez stručne spreme i NKV,

- koeficijenta 0,7 za pomorca s nižom stručnom spremom i PKV,

- koeficijenta 1,0 za pomorca sa srednjom stručnom spremom i KV,

- koeficijenta 1,4 za pomorca s višom stručnom spremom i VKV,

- koeficijenta 1,6 za pomorca s visokom stručnom spremom.

Prema odredbi članka 17. stavka 2. Zakona pod stručnom spremom smatra se stručna sprema radnog mjesta na kojem pomorac obavlja poslove i zadatke.

Zapis o osiguraniku - pomorcu što ga Porezna uprava zaprima od HZZO-a ne sadrži podatak o stručnoj spremi pomorca pa u slučaju kada se za istu osobu ne zaprimi i zapis o statusu u mirovinskom osiguranju (od HZMO-a) za isto razdoblje osiguranja (osigurani samo na zdravstveno osiguranje) Porezna uprava ne može utvrditi osnovicu koja je različita tako da nekim osiguranicima nisu izdana rješenja i za više godina.

Predlažemo da se u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja (općim aktom HZZO-a ili uputom o radu), kao obvezan podatak koji se uzima od osiguranika prilikom utvrđivanja statusa u osiguranju, uzima i podatak o stručnoj spremi odnosno nazivu radnog mjesta sve u skladu s odredbom članka 17. stavka 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, odnosno, konkretno, kao obvezan podatak za svaku osobu osigurani po osnovi rada za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu - pomorca na brodu pod stranom zastavom dostaviti podatak o radnom mjestu u obliku:

1. radno mjesto bez stručne spreme i NKV ili

2. radno mjesto s nižom stručnom spremom i PKV ili

3. radno mjesto sa srednjom stručnom spremom i KV ili

4. radno mjesto s višom stručnom spremom i VKV ili

5. radno mjesto s visokom stručnom spremom.

Radi buduće dostave dodatnog podataka o sadržaju i značenju dodatnog sloga kojim se obilježava pojedina skupina radnih mjesta (od 1. do 5.) HZZO treba izvijestiti Poreznu upravu odnosno APIS IT.

Područni uredi Porezne uprave dostaviti će mjerodavnim područnim uredima HZZO-a popis s podacima o osiguranicima po ovoj osnovi za koje su zapisi o osiguranju zaprimljeni od HZZO-a te im, iz ovoga razloga, dosada nisu izdana rješenja o obvezi doprinosa za ranija razdoblja.

Naknadne podatke za osiguranike s popisa HZZO treba dostaviti Područnom uredu Porezne uprave neposredno - pisanim putem, a za sve osiguranike kojima se status u osiguranju bude utvrđivao ubuduće podaci koji se o osiguraniku dostavljaju medijski putem APIS IT-a trebaju imati i dodatni sadržaj - slog koji označava radno mjesto.

Povratak na prethodnu stranicu