Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/06-01/46
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 25.10.2006
Osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike

Od "A" d.d. iz Zagreba, zaprimljen je podnesak vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 177/03 i 175/04 - dalje u tekstu Zakon). U bitnome, postavlja se pitanje načina određivanja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za osiguranike po osnovi radnog odnosa - izaslane radnike.

Riječ je o radnicima društva upućenima na rad u inozemstvo i to temeljem posebnog ugovora o radu, izabranima iz redova radnika koji imaju funkcionalna znanja i radno iskustvo na poslovima vezanim uz direktnu prodaju odnosno punjenje kapaciteta zrakoplova. Nazivlja radnih mjesta u predstavništvima formirana su sukladno terminologiji uvriježenoj u svjetskom zrakoplovstvu neovisno o postojećem nazivlju istovrsnih radnih mjesta u "A" u Republici Hrvatskoj. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 3. točka 9. Zakona o doprinosima za obvezan osiguranja „izaslani radnik je fizička osoba koja za poslodavca sa sjedištem u republici Hrvatskoj obavlja posao u drugoj državi ......", a prema odredbi članka 8. Zakona „mjesečna osnovica za obračun doprinosa iz osnovice obvezniku doprinosa jest plaća koju bi izaslani radnik ostvario za iste odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, uvećana za 20% ".

Vezano uz status izaslanog radnika i obveze poslodavca, bitno je:

1. Statusno pitanje izaslanog radnika temelji se, prije svega, na međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju što ih je Republika Hrvatska sklopila s drugim državama, odnosno da status ovisi o uvjetima pod kojima radnici iz jedne države ugovornice mogu raditi na području druge države ugovornice. Ovo znači da, sukladno odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, status izaslanoga radnika ne može imati zaposlenik koji je upućen na rad u državu s kojom Republika Hrvatska nije sklopila ugovor o socijalnom osiguranju.

2. Prema propisima iz oblasti obveznog mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja status izaslanoga radnika evidentira se, odnosno ima početak i završetak te je propisana i obveza poslodavcu prijaviti početak i završetak statusa izaslanog radnika.


3. Prema odredbi članka 20. Zakona o radu (Narodne novine, broj 137/04 - pročišćeni tekst), ako se radnik upućuje na rad u inozemstvo za razdoblje duže od mjesec dana, a za vrijeme rada u inozemstvu na ugovor o radu će se primjenjivati inozemni propisi, pisani ugovor o radu mora se sklopiti ili se mora radniku uručiti pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo te da ugovor o radu, između ostalih, mora sadržavati i uglavke:

- o novcu u kojemu će se isplaćivati plaća te

- o drugim primanjima u novcu i u naravi na koja će radnik imati pravo za vrijeme rada u

inozemstvu te

- ostale uglavke iz članka 17. toga Zakona među kojima je i odredba o osnovnoj plaći, dodacima na plaću i razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo.

4. Prema odredbi članka 130. Zakona o radu, poslodavac koji zapošljava više od 20 radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom, a prema stavku 2. toga članka posebni pravilnici mogu donijeti za pojedine odjele trgovačkog društva, poduzeća odnosno ustanove ili pojedine skupine radnika.

Cijenimo da upravo navedena odredba članka 130. stavka 2. Zakona o radu upućuje poslodavca na činjenicu da posebnim pravilnikom o radu (kao internim aktom a za skupinu radnika koji su izaslani) može urediti pitanja kao što su:

-    iznos plaće kuju bi zaposlenik - izaslani radnik ostvario kada bi poslove kuju obavlja u inozemstvu obavljao u tuzemstvu te

 - nazivlja radnih mjesta sukladno terminologiji uvriježenoj u svjetskom zrakoplovstvu.

Tako uređena plaća (izražena u kunama) može tada biti osnova koja se, pozivom na odredbu članka 8. stavka 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, primjenjuje za obračun osnovice odnosno uvećana za 20% čini osnovicu za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za izaslanog radnika.

Povratak na prethodnu stranicu