Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/05-01/64
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 22.11.2005
Osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja osiguranika po osnovi rada za poslodavca - mišljenje
Povodom upita "A" iz Zagreba, a vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) o načinu utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi rada za poslodavca i za staž osiguranja u trajanju od dva dana koji su neradni i za koje nije isplaćena plaća dajemo mišljenje.

Prema odredbi članka 5. Zakona osnovica za obračun doprinosa osiguranika po osnovi rada za poslodavca je plaća i drugi primici koje poslodavac isplaćuje radniku za rad u određenom mjesecu (koji su oporezivi porezom na dohodak).

U konkretnom slučaju riječ je o radnici koja je bila korisnica plaćenog porodiljnog dopusta te je po završetku dopusta nastavila radni odnos što znači i da je nastavila biti osiguranikom po osnovi radnog odnosa ali dva zadnja dana u mjesecu koji su bili neradni pa poslodavac nije imao obvezu isplate plaće radnici (jer nije radila).

Kako za svaki staž u osiguranju (mjesec ili razdoblje kraće od mjesec dana) treba uplatiti doprinose, to se u slučaju kada poslodavac nema obvezu isplate plaće (jer nije bilo rada) primjenjuje odredba o najnižoj mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa a najniža mjesečna osnovica je "najniži iznos od kojega se obračunavaju obvezni doprinosi iz osnovice i na osnovicu za jedan kalendarski mjesec" (definicija prema članku 3. točka 11. Zakona).

Prema odredbi članka 25. stavka 1. Zakona najniža mjesečna osnovica je umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,35 a prema odredbi članka 26. stavka 1. Zakona, kada je razdoblje obračunavanja kraće od mjesec dana, najniža mjesečna osnovica utvrđuje se razmjerno broju dana za koje postoji obveza obračuna doprinosa i najniže mjesečne osnovice.

Iznos najniže mjesečne osnovice za 2005. objavljen je Naredbom o osnovicama za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2005. godinu (Narodne novine, broj 167/04) i iznosi 2.080,75 kuna, a razmjerni iznos osnovice za dva dana staža u mjesecu srpnju iznosi 134,24 kune (2.080,75 : 31 x 2). Prema toj osnovici treba obračunati doprinose iz osnovice (primjenom stopa propisanih člankom 29. Zakona) i doprinose na osnovicu (primjenom stopa propisanima člankom 30. Zakona).

Podaci o osnovici i iznosima obračunanih doprinosa na opisani način mogu se upisati na izvješća za izvještajni mjesec a koje poslodavac podnosi Poreznoj upravi (Obrazac ID) i REGOS-u (Obrazac RSm) zajedno s podacima za ostale zaposlenike.
Povratak na prethodnu stranicu