Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/100
Urudžbeni broj:513-07/03-1
Zagreb, 23.07.2003
Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika
U poslovima donošenja rješenja o mjesečnoj osnovici i iznosima doprinosa obveznicima koji sami za sebe plaćaju doprinose sukladno članku 70. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku teksta Zakon) izdana su, u nekim slučajevima, rješenja obveznicima doprinosa po osnovi poljoprivrede koji ne plaćaju porez na dohodak od te djelatnosti pri čemu je utvrđena osnovica za obračun i mjesečni iznosi doprinosa prema osnovici i stopama za obračun doprinosa propisanima za obveznika po osnovi poljoprivrede koji plaća porez na dohodak od te djelatnosti.
Prema članku 4. točka 14.1. Zakona, osiguranik koji od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva ne plaća porez na dohodak obveznik je doprinosa na osnovicu propisanu člankom 15. točka 1. Zakona (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4), a prema članku 4. točka 14.3. Zakona, osiguranik koji od djelatnosti poljoprivrede i šumarstva plaća porez na dohodak obveznik je doprinosa na osnovicu propisanu člankom 15. točka 3. Zakona (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,5).
Prema osnovici za obračun doprinosa iz članka 15. točka 1. Zakona doprinosi se obračunavaju primjenom stopa propisanih člankom 40. stavkom 1. odnosno 2. Zakona, a prema osnovici iz članka 15. točka 3. Zakona, doprinosi se obračunavaju primjenom stopa propisanih člankom 40. stavkom 3. odnosno 4. Zakona.
Izdano rješenje u ovim slučajevima treba, po službenoj dužnosti, proglasiti ništavnim sukladno članku 268. Zakona o općem upravnom postupku a proknjižene obveze nastale prema poništenom rješenju stornirati.
Istovremeno, obvezniku treba izdati novo rješenje zasnovano na Zakonu. U svakom slučaju treba i:
u aplikaciji obveznih doprinosa ISPU ažurirati podatak na način da se obvezniku
doprinosa promijeni šifra osnove osiguranja (0301 umjesto 0303),
obračunati iste doprinose koji su bili utvrđeni i poništenim rješenjem (izuzetno kod
ove skupine osiguranika obračunavaju se samo doprinosi iz sustava u kojem su
prijavljeni kao osiguranici),
novo rješenje tiskati na predlošku rješenja «I»,
primjerak rješenja dostaviti HZMO, HZZO i REGOS-u.
Gradski zavod za automatsku obradu podataka će osigurati mogućnost ažuriranja podataka dodatnim unosom promjene šifre osnove osiguranja u ovom slučaju.
Povratak na prethodnu stranicu