Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/593
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 04.07.2003
Doprinosi za obvezna osiguranja na naknadu troškova
Od HINE, Financijsko - računovodstvena služba, iz Zagreba, zaprimljen je podnesak vezan uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku teksta Zakon) kojim se traži tumačenje postupka utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa u slučaju isplate naknade po osnovi druge samostalne djelatnosti. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Osnovica za obračun doprinosa po osnovi primitka od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavak 3. točke 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00 i 150/02) propisana je člankom 9. Zakona.
Člankom 9. stavak 3. Zakona propisano je da se, iznimno, osnovicom za obračun doprinosa ne smatra primitak od druge samostalne djelatnosti po osnovi prava za isporučeno djelo koje, prema propisima o autorskom pravu, ima svojstvo autorskog djela.
U slučaju kada isplatitelj primitka od druge samostalne djelatnosti za isporuku djela koje ima svojstvo autorskog djela prema Zakonu o autorskom pravu (Narodne novine, broj 9/99 - pročišćeni tekst, 76/99 i 67/01), isplati naknadu troškova čiji je iznos sastavni dio (kalkulativni element) ukupne naknade, ne postoji osnova za obračun obveznih doprinosa.
Osnovica za obračun poreza na dohodak je iznos primitka (zajedno s iznosom naknade troškova) umanjen za iznos izdataka u paušalnom iznosu (postotku).
S ovim tumačenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu