Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/85
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 04.07.2003
Doprinosi za obvezna osiguranja - primjena najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa
Povodom upita Klasa: 053-01/03-01/05 Ur. broj: 383-01-03-8 od 4. lipnja 2003., vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku Zakon), odnosno primjene najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa, odgovaramo u nastavku.
Člankom 28. stavkom 1. Zakona propisano je da je najviša mjesečna osnovica za obračunavanje doprinosa iz osnovice, iz članka 5. stavak 1. Zakona, umnožak prosječne plaće i koeficijenta 6,00, a istim člankom, stavkom 2. da je najviša godišnja osnovica za obračunavanje doprinosa iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, iz svih osnova, umnožak prosječne plaće, koeficijenta 6,00 i broja 12.
Člankom 29. Zakona propisano je da se prema osnovici iz članka 5. stavka 1. Zakona (plaća) obračunava doprinos iz osnovice i to za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i na temelju individualne kapitalizirane štednje.
Prema odredbi članka 77. stavak 1. Zakona, obveznik doprinos koji je sam ili je u njegovo ime i korist obveznik plaćanja doprinosa uplatio za obračunsko razdoblje -kalendarsku godinu - doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, obračunan iz iznosa koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice, ostvaruje pravo na povrat iznosa ovoga doprinosa plaćenog iz dijela osnovice koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice.
Obveznik obračuna doprinosa dužan je pri obračunu primijeniti odredbe Zakona, što znači daje dužan točno obračunati i u propisanom roku uplatiti obvezne doprinose a poslove što se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i ovrhu radi naplate obveznih doprinosa te podnošenje prekršajnih prijava i vođenje prekršajnog postupka ubog povrede propisa o plaćanju obveznih doprinosa obavlja Porezna uprava na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01 i 94/01).
Povratak na prethodnu stranicu