Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/64
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.05.2003
Doprinosi za obvezna osiguranja s osnove druge samostalne djelatnosti
Povodom dopisa Klasa: 410-01/03-01/105 Ur. broj: 513-07-08/03-2 od 18. ožujka 2003. u predmetu podneska gospodina "A", u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 — u nastavku: Zakon), odnosno mišljenje o obvezi plaćanja doprinosa obvezno osiguranje stalnog sudskog tumača, odgovaramo u nastavku.
Prema navodima u podnesku, radi se o obvezniku poreza na dohodak od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavak 4. točka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00 i 150/02) koji sukladno članku 17. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak, dohodak od ove djelatnosti utvrđuje u skladu s člancima 18. do 22. istoga Zakona, odnosno vodi poslovne knjige i tijekom poreznog razdoblja plaća predujam poreza na dohodak.
Osnovica za obračun doprinosa prema primicima od druge samostalne djelatnosti propisana je člankom 9. stavci 1. i 2. Zakona, i to kao primitak umanjen za iznos porezno priznatih izdataka u paušalnom iznosu. Obveznik obračuna i plaćanja doprinosa obračunanih prema ovoj osnovici je isplatitelj primitka.
Međutim, člankom 12. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 158/02) propisano je da osiguranik koji ostvaruje primitke od druge samostalne djelatnosti a, na vlastiti zahtjev, dohodak od ove djelatnosti utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, prema propisima o porezu na dohodak, obveznik je doprinosa i plaćanja doprinosa na osnovicu prema članku 11. Zakona (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65). U ovom se slučaju primjenjuju stope za obračun doprinosa propisane člankom 35. Zakona.
Dakle, obveznik koji je dohodak od druge samostalne djelatnosti utvrđuje na temelju poslovnih knjiga (kao osobni izbor utemeljen na Zakonu o porezu na dohodak) kod naplate isporuke ne zaračunava posebno iznos doprinosa za obvezna osiguranja jer je to porezno priznati izdatak koji se po načelu blagajne knjiži kao izdatak koji je sadržan u cijeni isporuke,
pa isplatitelj primitka nema obvezu obračunavanja niti plaćanja obveznih doprinosa iz osnovice niti na osnovicu, već ukupan iznos potraživanja doznačuje na žiro račun poreznog obveznika.
Dužnik doprinosa je porezni obveznik, a iznos mjesečne osnovice i doprinosa utvrđuje se (obračunava) rješenjem Porezne uprave na kojemu su naznačene šifre uplatnih računa za plaćanje doprinosa i rokovi dospijeća za plaćanje.
Što se tiče upita u vezi s obvezom doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, ova je obveza izjednačena s obvezom prema plaći koju podnositelj upita prima od poslodavca, što znači da će, konkretno podnositelj upita, biti obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ako je obveznik istog doprinosa i prema plaći.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu