Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:410-01/03-01/133
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.02.2003
Obračun i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja prema isplatama po ugovoru o djelu
Povodom vašeg upita od 6. veljače 2003. u vezi s obvezom obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema isplatama po ugovoru o djelu odgovaramo u nastavku:
Prema odredbi članka 4. točka 7. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02) isplatitelj primitka obveznik je obračunavanja i plaćanja doprinosa prema primicima isplaćenim s osnove druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada
Prema odredbi članka 3. istoga Zakona:
- druga samostalna djelatnost je djelatnost fizičke osobe koja, prema propisima o porezu na dohodak, ima obilježje samostalne djelatnosti i od koje se porez na dohodak plaća po odbitku (točka 5.) a,
- povremeni nesamostalni rad je rad fizičke osobe za drugu fizičku ili za pravnu osobu, izvan radnog odnosa, na poslovima i zadacima koji, prema propisima o porezu na dohodak, imaju obilježje nesamostalnog rada (točka 25.).
U skladu s navedenim dužni ste sami, prema obilježju konkretnog rada svake osobe, pozivom na propise o porezu na dohodak, razvrstati radi li se o isporuci s osnove druge samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada, jer o tome ovisi način utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa i način izvješćivanja.
S obzirom da je vaše dopisništvo registrirano u Republici Hrvatskoj i da ste isplatitelj primitka prema kojemu je propisana obveza obračuna i plaćanja doprinosa, dužni ste na primitke obračunati i uplatiti obvezne doprinose, a činjenica da vaše dopisništvo obveze plaćanja vrši preko nerezidentnog računa nema pravnog utjecaja.


Skrećemo vam pozornost na odredbu članka 9. stavak 3. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja kojim je propisano da se, izuzetno, osnovicom za obračun doprinosa ne smatra primitak od druge samostalne djelatnosti s osnove isporuke djela koje ima obilje/je autorskog djela prema Zakonu o autorskom pravu (Narodne novine, broj 9/99 - pročišćeni tekst, 76/99 i 127/99).
Što se tiče ostalih prava koja spominjete u dopisu vezane uz Zakon o radu, možemo vas izvijestiti da se Zakon o radu primjenjuje na osobe u radnom odnosu, tj. na osobe koje su sklopile ugovor o radu s poslodavcem.
Prava koja se ostvaruju po osnovi plaćenih doprinosa prema primicima od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada jesu prava iz obveznog mirovinskog i obveznog zdravstvenog osiguranja a što je uređeno propisima iz oblasti tih osiguranja.
Povratak na prethodnu stranicu