Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/15
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 19.02.2003
Uplata obveznih doprinosa iz i na poduzetničku plaću
Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine" , broj 147/02 ) propisao je poduzetničku plaću kao osnovicu za plaćanje obveznih doprinosa za osiguranike s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja te djelatnosti poljoprivrede i šumarstva koji od obavljanja tih djelatnosti plaćaju porez na dobit umjesto poreza na dohodak te za trgovca pojedinca.

Ovi osiguranici - obveznici plaćanja doprinosa plaćaju obvezne doprinose u korist računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske uz primjenu sljedećih brojčanih oznaka vrste doprinosa.
1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
- 8117 Doprinos za mirovinsko osiguranje s osnova rada za poslodavca fizičku osobu
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenja " na nalogu, u pretpolje model "22". a u polje podatak prvi - brojčanu oznaku vrste doprinosa 8117(4 znamenke uključujući i kontrolni broj ), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana ( 13 znamenaka ) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S (tri znamenke ).
2. Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje
- 8419 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje od obveznika plaćanja doprinosa fizičke osobe
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenja " na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi - brojčanu oznaku vrste doprinosa 8419 ( 4 znamenke uključujući i kontrolni broj ), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka ) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S ( tri znamenke ).


- 8567 Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti plaće zaposlenih kod fizičkih osoba
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenja " na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi — brojčanu oznaku vrste doprinosa 8567 ( 4 znamenke uključujući i kontrolni broj ), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka ) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S ( tri znamenke ).
3. Doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
Ovi obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju taj doprinos u korist računa: 1001005-1700036001 Doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.
- 2011 Doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje za radnike koji su zaposleni kod fizičkih osoba
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenja " na nalogu, u pretpolje model "22". a u polje podatak prvi - brojčanu oznaku vrste doprinosa 2011 (4 znamenke uključujući i kontrolni broj ), podatak drugi - jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka ) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S ( tri znamenke ).
Ovom Uputom stavlja se van snage Uputa Porezne uprave Središnjeg ureda, Klasa: 411-
01/03-01/15, Ur.broj: 513-07/03-1 od 31.siječnja 2003.
Povratak na prethodnu stranicu