Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/08-01/6
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 08.02.2008
Plaćanje doprinosa za pomorce zaposlenih na brodovima strane državne pripadnosti

Od poduzeća 'A', ovlaštenog posrednika pri zapošljavanju pomoraca na brodovima strane državne pripadnosti zaprimili smo upit vezan uz plaćanje doprinosa odnosno o mogućnosti da inozemni poslodavac, posredstvom navedene Agencije, preuzme obvezu plaćanja  doprinosa za kod njih zaposlene pomorce te  o poreznom tretmanu novčanih sredstava (glede moguće obveze PDV-a) što bi ih inozemni poslodavac doznačio, kao polog, posredniku pri zapošljavanju pomoraca a s namjenom namirenja obveza doprinosa za pomorce članove posade broda tog poslodavca. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

 

1.     Plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja

 

            Člankom 129. stavkom 8. Pomorskog zakonika  (Narodne novine, 181/04 i 76/07) propisano je da je član posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, obveznik doprinosa i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema mjesečnoj osnovici koju propisuje i objavljuje ministar mora.

            Člankom 70. stavkom 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 i 177/04) propisano je da se mjesečni iznosi doprinosa, za ovu skupinu osiguranika, obračunavaju rješenjem Porezne uprave a mjesečne obveze doprinosa dospjele na naplatu evidentiraju se (knjigovodstveno) na ime osiguranika – dužnika doprinosa.

            Uzimajući u obzir zahtjev podnositelja mišljenja smo da može postupiti na način da ovlašteni predstavnik Agencije u nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu Agencije (Područni ured Split - Ispostava Split) zatraži izlist stanja na brojčanim oznakama uplatnog računa na kojima se evidentiraju pojedine vrste doprinosa, za pojedinog dužnika bez obzira na njegovo prebivalište odnosno bez obzira na ispostavu Porezne uprave nadležnu prema prebivalištu osiguranika i to:

1.      šifra 8214 -  za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

2.      šifra 2046 – za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

3.      šifra 8478 -  za osnovno zdravstveno osiguranje

4.      šifra 8591 -  za poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i  profesionalne bolesti.

 

            Na taj način Agencija može pratiti stanje obveza dospjelih na naplatu za svakog osiguranika i to mjesečno, odnosno prije 15. dana u mjesecu jer s tim danom dospijevaju obveze za prethodni mjesec. Ovisno o stanju dospjelih obveza može izvršiti uplatu na teret novčanih sredstava položenih na računu posrednika a u korist uplatnog računa za uplatu doprinosa i to:

·        doprinosa navedenih pod 1., 3. i 4. u korist uplatnog računa broj 1001005- 1863000160 - Državni proračun Republike Hrvatske, uz obveznu oznaku modela „22“ te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda i matičnog broja obveznika doprinosa u pozivu na broj odobrenja:

            - šifra 8214 - __________ (MBG dužnika) za mirovinsko osiguranje na temelju                                          generacijske solidarnosti

            -  šifra 8478 -  ___________ (MBG dužnika) za osnovno zdravstveno osiguranje

            - šifra 8591 -  ___________ (MBG dužnika) za poseban doprinos za zdravstveno                    osiguranje za prava u slučaju  ozljede na radu i  profesionalne bolesti

·        doprinosa navedenog pod 2. u korist računa broj 1001005-1700036001 - Doprinos za mirovinsko osiguranje na  temelju individualne kapitalizirane štednje, uz obveznu naznaku modela „22“ te brojčane oznake (šifre) vrste prihoda 2046 i matičnog broja građana  dužnika  u pozivu na broj odobrenja.

 

            Plaćanje obveze treba izvršiti za svakog dužnika pojedinačno i za svaku vrstu obveze posebnim nalogom za prijenos.

 

          2. Obveza PDV-a

 

Novčana sredstva za plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja članova posade broda u međunarodnoj plovidbi, koja inozemni poslodavac doznačuje na račun Agencije - tuzemnog ovlaštenog posrednika pri zapošljavanju pomoraca na brodovima, nisu naknada za  isporučeno dobro ili obavljenu uslugu u smislu odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07)  nego naknada troškova osiguranja, te se na takvu doznaku ne plaća porez na dodanu vrijednost u smislu odredbi članka 8. stavak 1. Zakona.

Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 51. stavak 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 60/96 do 79/07) propisano je da osnovicu poreza na dodanu vrijednost čini naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe (prolazne stavke).

Sukladno navedenim zakonskim odredbama ako Agencija sredstvima koja joj inozemni poslodavac doznačuje na račun  plaća doprinose za obvezna osiguranja članova posade broda u međunarodnoj plovidbi u ime i za račun inozemnog poslodavca, ta sredstva nisu prihod Agencije, već se smatraju prolaznom stavkom.

 

            O ovome obavijestite podnositelja upita. 

Povratak na prethodnu stranicu