Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:410-01/07-01/1127
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 19.09.2007
Obveza osiguranja i obveza doprinosa za obvezna osiguranja za hrvatskog državljana zaposlenog u inozemstvu

Od "A" d.o.o. iz Zagreba, zaprimljen je podnesak kojim se traži tumačenje odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon).

U bitnome, traži se tumačenje postoji li obveza prijave na obvezna osiguranja u Republici Hrvatskoj pa ovisno o tome postoji li i obveza doprinosa i način utvrđivanja obveze za fizičku osobu - hrvatskog državljana uz dodatno bitne podatke:

- zaposlen je u inozemstvu i, od strane inozemnog poslodavca, poslan na rad u hrvatsko društvo,

- ostaje u radnom odnosu u inozemnom društvu i plaću za rad u tuzemnom društvu prima izravno iz inozemstva (od američkog poslodavca), sam obračunava i plaća porez na dohodak prema primicima izravno iz inozemstva sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04),

- hrvatsko društvo mu daje na korištenje automobil (u privatne svrhe) i tuzemni poslodavac mu, prema primicima u naravi, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada te obračunava i plaća predujam poreza na dohodak sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak,

- sa zemljom iz koje je izaslan (USA) Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju.

O tome koje su obveze doprinosa u ovom slučaju dajemo mišljenje u nastavku.

Fizička osoba - hrvatski državljanin koji je zaposlen u inozemstvu obvezno je osigurana osoba u Republici Hrvatskoj i to:

1.  na obvezno mirovinsko osiguranje osigurava se na osobni zahtjev sukladno odredbi članka 16. stavaka 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04. 177/04, 92/05 i 43/07) te

2.  na obvezno zdravstveno osiguranje sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 85/06, 105/06 i 118/06) i

3.  na zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu sukladno odredbi članka 8. stavka 1. točke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (Narodne novine, broj 85/06).

 

Prijavu na obvezna osiguranja obavlja sam osiguranik na način i pod uvjetima uređenim navedenom Zakonima i provedbenim propisima tih Zakona.

Obveza doprinosa za osiguranika po osnovi rada u tuzemstvu a za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu propisana je člankom, 4. točka 26. Zakona i prema toj odredbi obveza doprinosa obračunava se prema mjesečnoj osnovici propisanoj člankom 20. Zakona a to je iznos prosječne plaće. Vrste i stope za obračun doprinosa propisane su člankom 45. Zakona a obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem za svaku godinu (članak 70. Zakona).

Obveza doprinosa obračunanih prema mjesečnoj osnovici i rješenjem Porezne uprave dospijeva na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec osim obveze posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti koja dospijeva do 15. dana u mjesecu za prethodno tromjesečje.

Prema primicima što ih, po istoj osnovi i za isto razdoblje rada (u kojemu ima uređen status u tuzemnim osiguranjima), prima izravno iz inozemstva osiguranik kojemu je obveza doprinosa utvrđena na način kako je gore opisano, nema obveze doprinosa.

Prema primicima u naravi (korištenje osobnog automobila u privatne svrhe) što ih tuzemni poslodavac daje istoj osobi postoji obveza doprinosa. Obveza doprinosa obračunava se na način kako je to propisano za obvezu doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak odnosno prema osnovici za obračun doprinosa propisanoj člankom 9. Zakona i to bez obzira na činjenicu da se prema istim primicima utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, sukladno odredbi članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o porezu na dohodak.

Ovo proizlazi iz činjenice da ista osoba nije s tuzemnim poslodavcem formalno zaključila ugovor o radu (radni odnos) niti je na obvezna osiguranja prijavljena od strane tuzemnog poslodavca pa se niti doprinosi prema oporezivom primitku ne mogu utvrđivati po osnovi osiguranja koje proizlazi iz radnog odnosa. Radi navedenog različitog pristupa pri utvrđivanju i plaćanju doprinosa u odnosu na predujam poreza na dohodak različit je i način izvješćivanja o tome te će:

- o isplaćenom primitku te obračunatom predujmu poreza na dohodak i prirezu podatke ispisati i izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu ID (članak 63. Pravilnika o porezu na dohodak) pri čemu se ne upisuju podaci pod III. tog Obrasca o obračunatim doprinosima a kao indikator obrasca pod 1.4. upisuje se brojka 9 te

- o utvrđenoj osnovici i obračunatim doprinosima za obvezna osiguranja podatke ispisati i izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu IDD (članak 76. Pravilnika o porezu na dohodak) pri čemu se ne upisuju podaci pod II. točkama od 6. do 10. tog Obrasca o obračunatom predujmu poreza i prireza.

 

Povratak na prethodnu stranicu