Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:410-01/07-01/890
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 27.06.2007
Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu

Povodom upita Klasa: 102-05/07-01/29 Ur. broj 344-17/4-07-1 od 6. lipnja 2007. kojim tražite pojašnjenje poreznog statusa osoba koje su upisane u Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu i osoba kojima je odobreno iznajmljivanje plovila odgovaramo u nastavku.

S početkom primjene Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02) odnosno od 1. siječnja 2003. Porezna uprava preuzela je od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) podatke o svim osobama koje su prijavljene na osiguranje po raznim osnovama a sami su dužni plaćati doprinose za osobno osiguranje pa tako i o osobama osiguranima po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti (obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, slobodnih zanimanja te samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva). Uspoređujući te podatke s podacima Porezne uprave o osobama koje su upisane u registar obveznika poreza na dohodak a po osnovi ostvarivanja dohotka od samostalne djelatnosti došlo se do zaključka da postoji znatan broj osoba koje obavljaju razne samostalne djelatnosti i po toj su osnovi obveznici poreza na dohodak ali nisu obvezno osigurani što znači da niti ne plaćaju doprinose za obvezna osiguranja.

Kako je jedan od glavnih ciljeva i zadataka donošenja Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja bio i namjera uvođenja u sustav obveznika doprinosa (i obveznih osiguranja) svake osobe koja ostvaruje prihode to su, na inicijativu Porezne uprave, izvršene određene dopune odredaba propisa o obveznim osiguranjima pa su tako u Narodnim novinama, broj 177/04 objavljene izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju te Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja sve s početkom primjene od 1. siječnja 2005. te:

1.  prema odredbi članka 11. stavka 5. Zakona o mirovinskom osiguranju obvezno su osigurane osobe koje ostvaruju prihod i upisane su u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, a nisu osigurane po drugoj osnovi,

2.  prema odredbi članka 5. stavka 1. točke 10.a i 10.b Zakona o zdravstvenom osiguranju obvezno su osigurane:

-          osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, i koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i

-          osobe koje su upisane u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili obveza registracije te djelatnosti, a nisu osigurane po osnovi rada.

U međuvremenu je donesen Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj  85/06, 105/06 i 118/06) s čijom su primjenom prestale važiti odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju a prema odredbi članka 5. točka 6. toga Zakona obvezno su osigurane osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, osobe koje samostalno u obliku slobodnog zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, ako su obveznici poreza na dohodak ili na dobit a nisu osigurane po drugoj osnovi.

Navedene zakonske odredbe u sustav obveznih osiguranja uvode sve osobe koje se bave samostalnom djelatnošću od koje utvrđuju dohodak ili dobit ako nisu osigurane po drugim osnovama bez obzira na činjenicu da li tu djelatnost obavljaju na temelju odobrenja tijela državne uprave (registracije) ili im za obavljanje djelatnosti nije potrebna prethodna registracija već se registracijom smatra i upis u registar poreznih obveznika.

Upis u registar poreznih obveznika obavlja se u Poreznoj upravi sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04) pa je Porezna uprava, prema odredbi članka 69. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 1/05 i 14/05) dužna zavodima za obvezna osiguranja (HZMO i HZZO) dostaviti podatak o svakoj osobi koja je upisana u registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti ako nije osigurana po drugoj osnovi i to poreznom potvrdom o čemu je izdana uputa Klasa: 034-04/06-01/44 Ur. broj: 513-07-21-01/06-2 od 1. prosinca 2006.

Prema tome, cijenimo da se osoba koja je osigurana po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti (bez obzira na činjenicu da djelatnost obavlja kao građanin, kao u konkretnom slučaju) s danom početka obavljanja djelatnosti, prema potvrdi Porezne uprave, odnosno s danom početka osiguranja po istoj osnovi, ne smatra nezaposlenom osobom.

Osoba koja je upisana u registar obveznika poreza na dohodak po osnovi ostvarivanja primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od imovine ali dohodak od imovine utvrđuje na način propisan za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti, ne smatra se osobom koja obavlja samostalnu djelatnost (osobnim radom) i na tu se osobu ne primjenjuju gore navedene zakonske odredbe. Ali, u konkretnom slučaju koji navodite u dopisu ovu osobu treba smatrati zaposlenom sukladno citiranoj odredbi članka 11. stavka 1. podstavka 5. Zakona o posredovanju sve dok joj se ne utvrdi prestanak statusa u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju po toj osnovi.

Povratak na prethodnu stranicu