Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:410-01/07-01/398
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 28.03.2007
Doprinosi za osiguranika koji ne ostvaruje naknadu plaće

Od Doma zdravlja zaprimljen je upit vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) odnosno o obvezi doprinosa i mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radog odnosa koji ne ostvaruje plaću niti naknadu plaće.

U bitnome, riječ je o osobi osiguranoj po osnovi radnog odnosa i nalazi se na bolovanju dužem od 42 dana (na teret sredstava zdravstvenog osiguranja) ali je naknadno, zbog nekog od slučajeva propisanih člankom 44. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 85/06, 105/06 i 118/06), izgubio pravo na naknadu plaće. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 4. točaka 1. i 2. Zakona, obveznik doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa je radnik (doprinosa iz osnovice) odnosno poslodavac (doprinosa na osnovicu) a obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa je poslodavac koji, sukladno propisima o obveznom mirovinskom i obveznom zdravstvenom osiguranju, ima i obvezu radnika prijaviti na osiguranje i odjaviti s osiguranja s danom prestanka radnog odnosa, što znači da staž osiguranja traje od prvog dana (početka) radnog odnosa sve do isteka zadnjeg dana u radnom odnosu (prestanka).

Osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa propisana je člankom 5. Zakona a to je mjesečna osnovica - plaća koja ne može, sukladno odredbi članka 25. stavka 1. Zakona, biti niža od najniže mjesečne osnovice.

Iznimno od odredbe članka 4. točaka 1. i 2. Zakona, za osiguranika koji ostvaruje naknadu plaće za vrijeme provedeno na bolovanju i to na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja doprinosa je Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje (članak 4. točka 20.1. Zakona).

Kako za svaki staž u osiguranju (mjesec ili razdoblje kraće od mjesec dana) treba uplatiti doprinose, to se u slučaju kada poslodavac nema obvezu radniku isplatiti plaću (jer radnik nije radio) a istom je radniku uskraćeno pravo na naknadu plaće na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, ostaje obveza doprinosa na poslodavcu i to za svako razdoblje u osiguranju putem poslodavca koje nije pokriveno pravom na naknadu plaće na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.

U ovom slučaju doprinose treba obračunati prema najnižoj mjesečnoj osnovici, sukladno odredbi članka 25. stavka 1. Zakona. Dospijeće za obračun i za uplatu doprinosa je zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec (članak 66. stavak 2. i članak 71. stavak 2. Zakona). Podaci o razdoblju (stažu u osiguranju) te osnovici i iznosima doprinosa obračunanih na opisani način upisuju se na izvješća što ih poslodavac podnosi Poreznoj upravi (Obrazac ID) zajedno s podacima za ostale zaposlenike za izvještajni mjesec u kojemu je dospjela obveza obračuna i uplate doprinosa. O obračunanoj i plaćenoj obvezi podnosi se i izviješće REGOS-u na način uređen posebnim propisom.

 

Povratak na prethodnu stranicu